Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1706. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna«, stran 5182.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11, 57/12, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 20. seji dne 16. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji (Uradni list RS, št. 14/13).
(2) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Rožna« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., Cerknica, pod številko 029/2013 v aprilu 2013.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
(1) Program opremljanja je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja;
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture);
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka;
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo na obravnavanem območju:
– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskih območij SPRIDZ);
– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskih območij SPRIPZ);
– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);
– omrežje meteorne kanalizacije (oznaka obračunskih območij MK);
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskih območij PRO).
(3) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja. Ta odlok se nanaša na odmero komunalnega prispevka zgolj na parcelah predvidenih objektov znotraj območja OPPN »Rožna«, kot so določena v kartografskih prilogah programa opremljanja.
(4) Na območju se nahaja tudi obstoječa komunalna oprema, na katero se bodo predvideni objekti lahko neposredno priključili, zato slednja ni predmet tega odloka. Za takšne vrste obstoječe komunalne opreme (sanitarno kanalizacijo, vodovodno omrežje in javne površine) se odmera komunalnega prispevka izvede skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija in jim bo komunalni prispevek za te vrste komunalne opreme odmerjen skladno z njegovimi določili.
(5) Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena se odmera komunalnega prispevka po predmetnem programu opremljanja lahko izvede tudi za z OPPN »Rožna« nepredvidene objekte, ki bi se lahko zgradili znotraj območja OPPN »Rožna« ali v njegovi neposredni bližini, ter obstoječe objekte v neposredni bližini območja OPPN »Rožna«, če se to izkaže za edino tehnično in ekonomsko smiselno in upravičeno rešitev.
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta, ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja;
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
 KPi = ((A(p)*C(pi)*D(pi)) + (K*A(t)*C(ti)*D(ti)))
pri čemer je:
   KPi      … prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
  Ap       … površina stavbnega zemljišča objekta (m2)
  At       … neto tlorisna površina stavbe (m2)
  K (dejavnost) … faktor dejavnosti
  D(pi)     … delež stavbnega zemljišča pri izračunu
          komunalnega prispevka
  D(ti)     … delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka
  C(pi)     … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
          metra stavbnega zemljišča z določeno komunalno
          opremo na obračunskem območju
  C(ti)     … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
          metra neto tlorisne površine objekta z določeno
          komunalno opremo na obračunskem območju
(2) Celotni komunalni prispevek za objekte se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KPi
pri čemer je:
   Kpi    … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
       komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
  KP    … celotni izračunani komunalni prispevek
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
 KP = (A(tN) - A(tO))*C(t)*D(t)*K
pri čemer je:
   KP    … komunalni prispevek,
  A(tO)   … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
  A(tN)   … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
  K     … faktor dejavnosti
  D(t)   … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
       komunalnega prispevka
  C(t)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
       tlorisne površine objekta s predvidenimi vrstami
       komunalne opreme na obračunskem območju (€/m2)
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta;
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti, pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
 KP = (K(N) - K(O))*C(t)*D(t)*A(t)
pri čemer je:
KP  … komunalni prispevek
A(t) … neto tlorisna površina stavbe (m2)
K(N) … faktor dejavnosti novega objekta
K(O) … faktor dejavnosti obstoječega objekta
D(t) … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
   komunalnega prispevka
C(t) … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
   površine objekta s predvidenimi vrstami komunalne
   opreme na obračunskem območju (€/m2)
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
7. člen
Cene v tem odloku izhajajo iz dejanskih vrednosti izgradnje komunalne opreme in so določene na dan 15. 2. 2013. Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga mesečno izdaja GZS Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
8. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (D(p)) in deležem neto tlorisne površine stavbe (D(t)) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je D(p):D(t) = 0,5:0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (D(p)) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (D(t)) pa 0,5.
9. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
+---------------+--------------------------------+--------------+
|Klasifikacijska|     Klasifikacija     |  Faktor  |
| številka   |                |dejavnosti (K)|
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1121      |Dvostanovanjske stavbe     |   0,8   |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1122      |Tri- in večstanovanjske stavbe |   1,3   |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1211      |Hotelske in podobne gostinske  |   1,2   |
|        |stavbe             |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|12120     |Druge gostinske stavbe za    |   1,2   |
|        |kratkotrajno nastanitev     |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|12203     |Druge upravne in pisarniške   |   1,2   |
|        |stavbe             |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|1230      |Trgovske in druge stavbe za   |   1,2   |
|        |storitvene dejavnosti      |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|12304     |Stavbe za druge storitvene   |   1,2   |
|        |dejavnosti           |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|124      |Stavbe za promet in stavbe za  |   1,3   |
|        |izvajanje elektronskih     |       |
|        |komunikacij           |       |
+---------------+--------------------------------+--------------+
|12650     |Športne dvorane         |   0,7   |
+---------------+--------------------------------+--------------+
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način, velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
10. člen
(1) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno vrsto predvidene komunalne opreme na obračunskem območju, so (C(pi)_P):
+---------------------------------------------------------------+
|PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO|
|            POVRŠINA PARCEL            |
+--------------+------------+-----------+------------+----------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  | Površina | Vrednost | Vrednost |
|       |obračunskega| parcele |  [EUR]  | na enoto |
|       |  območja |  [m2]  |      | Cpi_P  |
|       |      |      |      |[EUR/ m2] |
+--------------+------------+-----------+------------+----------+
|I. STROŠKI  |OBO_SPRIDZ_1|  2.999,22|  24.000,00|   8,002|
|PRIDOBIVANJA |      |      |      |     |
|ZEMLJIŠČ   |      |      |      |     |
+--------------+------------+-----------+------------+----------+
|II. STROŠKI  | OBO_SPIPZ_1|  2.999,22|  18.782,75|   6,263|
|PRIPRAVE   |      |      |      |     |
|ZEMLJIŠČ   |      |      |      |     |
+--------------+------------+-----------+------------+----------+
|III. STROŠKI |      |      |      |     |
|GRADNJE OPREME|      |      |      |     |
+--------------+------------+-----------+------------+----------+
|Cestno omrežje|  OBO_C_1 |  2.999,22|  51.895,00|  17,303|
+--------------+------------+-----------+------------+----------+
|    Omrežje| OBO_MK_1 |  2.999,22|  36.995,00|  12,335|
|   meteorne|      |      |      |     |
| kanalizacije|      |      |      |     |
+--------------+------------+-----------+------------+----------+
|  Prostori za| OBO_PRO_1 |  2.999,22|  1.600,00|   0,533|
|  ravnanje z|      |      |      |     |
|    odpadki|      |      |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA       | 133.272,75|     |
+---------------------------------------+------------+----------+
(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno vrsto predvidene komunalne opreme na obračunskem območju so (C(ti)_P):
+---------------------------------------------------------------+
|PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO|
|               NTPO               |
+--------------+------------+------------+-----------+----------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  |  Neto  | Vrednost | Vrednost |
|       |obračunskega| tlorisna |  [EUR]  | na enoto |
|       | območja  | površina |      | Cti_P  |
|       |      | objektov |      |[EUR/ m2] |
|       |      |  [m2]  |      |     |
+--------------+------------+------------+-----------+----------+
|I. STROŠKI  |OBO_SPRIDZ_1|  4.796,14| 24.000,00|   5,004|
|PRIDOBIVANJA |      |      |      |     |
|ZEMLJIŠČ   |      |      |      |     |
+--------------+------------+------------+-----------+----------+
|II. STROŠKI  |OBO_SPIPZ_1 |  4.796,14| 18.782,75|   3,916|
|PRIPRAVE   |      |      |      |     |
|ZEMLJIŠČ   |      |      |      |     |
+--------------+------------+------------+-----------+----------+
|III. STROŠKI |      |      |      |     |
|GRADNJE    |      |      |      |     |
|OPREME    |      |      |      |     |
+--------------+------------+------------+-----------+----------+
|    Cestno| OBO_C_1  |  4.796,14| 51.895,00|  10,820|
|    omrežje|      |      |      |     |
+--------------+------------+------------+-----------+----------+
|    Omrežje| OBO_MK_1 |  4.796,14| 36.995,00|   7,713|
|   meteorne|      |      |      |     |
| kanalizacije|      |      |      |     |
+--------------+------------+------------+-----------+----------+
|  Prostori za| OBO_PRO_1 |  4.796,14|  1.600,00|   0,334|
|  ravnanje z|      |      |      |     |
|    odpadki|      |      |      |     |
+----------------------------------------+-----------+----------+
|SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA       | 133.272,75|     |
+----------------------------------------+-----------+----------+
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Komunalni prispevek se za posamezno vrsto komunalne opreme lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja stavbnih zemljišč.
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
13. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna občine. Občina lahko sredstva, zbrana po tem odloku, uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen
Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku.
15. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena na ta način v naravi plačal komunalni prispevek občini za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
16. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
17. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti občine ali države.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za območje OPPN »Rožna«.
19. člen
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Idrija.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-4/2012
Idrija, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost