Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2, stran 5181.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIV12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 22. redni seji dne 20. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12 in 7/13) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE    |    v EUR|
|   |BREŽICE ZA LETO 2013            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  REBALANS|
|   |                      |   2013-2|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 29.348.313|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 21.618.939|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 16.898.010|
+------+-------------------------------------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        | 14.610.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje            |  1.311.110|
+------+-------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   976.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|706  |Drugi davki                |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  4.720.929|
+------+-------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku od premoženja     |  1.652.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine            |   169.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|712  |Globe in druge denarne kazni        |   46.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   220.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |  2.632.529|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   307.298|
+------+-------------------------------------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog         |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.   |   307.298|
|   |prem.                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine         |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  7.371.446|
+------+-------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prih. iz dr. javnofinan.    |  2.114.783|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU    |  5.256.663|
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   50.630|
+------+-------------------------------------------+------------+
|787  |Prejeta sredstva od drugih evropskih    |   50.630|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    | 30.256.957|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  7.977.535|
+------+-------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenih     |  1.231.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost |   195.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve        |  6.114.858|
+------+-------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   202.427|
+------+-------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                  |   234.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)    |  9.123.705|
+------+-------------------------------------------+------------+
|410  |Subvencije                 |   753.762|
+------+-------------------------------------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |  4.321.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|412  |Transferi nepridobitnim org. in ustanovam |   896.966|
+------+-------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  3.151.377|
+------+-------------------------------------------+------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino         |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 12.847.417|
+------+-------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev     | 12.847.417|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   308.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|430  |Investicijski transferi          |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|431  |Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki  |   305.000|
|   |niso PU                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi PU         |    3.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK)  |  –908.644|
|   |(I.-II.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      –|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije      |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV  |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|440  |Dana posojila               |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev       |     –-|
+------+-------------------------------------------+------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova     |      –|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      –|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)        |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)      |   880.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   880.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga          |   880.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –788.644|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   120.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   908.644|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |   788.644|
|   |12. PRETEKLEGA LETA            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2013
Brežice, dne 21. maja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost