Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1702. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012, stran 5173.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je občinski svet na 14. redni seji dne 14. 5. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Bled za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled za leto 2012.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2012 – splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa se objavita na spletni strani Občine Bled: http://obcina.bled.si.
Št. 034-2/2013-1
Bled, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost