Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1712. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju gospodarske cone Vogarjevo v Občini Mežica, stran 5188.

Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 20. seji dne 6. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju gospodarske cone Vogarjevo v Občini Mežica
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju gospodarske cone Vogarjevo v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 108/11) se točka b) v 5. členu odloka po novem glasi:
»Dokončanje izgradnje predvidene komunalne opreme po projektu PZI, Komunalna oprema gospodarske cone Vogarjevo, št. proj.: 1416/09 – Dopolnitev, GG Inpo d.o.o., Slovenj Gradec, junij, 2011 je planirano do 30. 4. 2013, pridobitev uporabnega dovoljenja pa do 30. 6. 2013«.
2. člen
8. člen odloka se po novem glasi:
»Skladno z 12. členom Uredbe ocenjeni skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme na območju GC Vogarjevo znašajo:
+----------------------------------------------+---------------+
|POSTAVKA                   | ZNESEK V EUR |
+----------------------------------------------+---------------+
|OBČINSKA CESTA – ostali prostor        |  66.781,99  |
+----------------------------------------------+---------------+
|KANALIZACIJSKO OMREŽJE            |  8.141,74  |
+----------------------------------------------+---------------+
|VODOVODNO OMREŽJE               |  20.167,60  |
+----------------------------------------------+---------------+
|KABELSKA KANALIZACIJA za NN ELEK. OMREŽJE   |  6.276,52  |
+----------------------------------------------+---------------+
|SKUPAJ                    |  95.091,33  |
+----------------------------------------------+---------------+
                                «
3. člen
Točka (2) v 11. členu odloka se po novem glasi:
»(2) Občina bo po predhodnem dogovoru in v skladu s sedmim odstavkom 73. člena ZPNačrt ter upoštevaje Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08) zaračunala izvajalcu obvezne državne javne službe distribucije električne energije stroške opremljanja stavbnih zemljišč s kabelsko kanalizacijo za NN elektro omrežje po projektu, navedenem v predhodnem odstavku tega člena v skupni vrednosti 6.276,52 €.«
4. člen
12. člen odloka se po novem glasi:
»Obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na območju GC Vogarjevo znašajo:
+----------------------------------------------+---------------+
|POSTAVKA                   | ZNESEK V EUR |
+----------------------------------------------+---------------+
|OBČINSKA CESTA – ostali prostor        |  48.014,58  |
+----------------------------------------------+---------------+
|KANALIZACIJSKO OMREŽJE            |  8.141,74  |
+----------------------------------------------+---------------+
|VODOVODNO OMREŽJE               |  20.167,60  |
+----------------------------------------------+---------------+
|KABELSKA KANALIZACIJA za NN ELEK. OMREŽJE   |   0,00   |
+----------------------------------------------+---------------+
|SKUPAJ                    |  76.323,92  |
+----------------------------------------------+---------------+
                                «
5. člen
13. člen odloka se po novem glasi:
»V GC Vogarjevo se za preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme na enoto mere upoštevajo obračunski stroški, navedeni v predhodnem členu.
Ostali podatki za preračun:
Velikost vseh gradbenih parcel: 4.282 m²
Predvidena velikost neto površin vseh novozgrajenih objektov: 1768 m²
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|VRSTA KOMUNALNE  | OBRAČUNSKI  |  OBRAČ.  |   OBRAČ  |
|OPREME      | STROŠKI V EUR | STROŠKI/M2 | STROŠKI/M2 |
|         |        | GRADBENE  | NETO POVRŠIN |
|         |        |PARCELE V EUR|   V EUR  |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|OBČINSKA CESTA – | 48.014,58 € |  11,21  |   27,16  |
|ostali prostor  |        |       |       |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|KANALIZACIJSKO  | 8.141,74 €  |  1,90   |   4,61   |
|OMREŽJE      |        |       |       |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|VODOVODNO OMREŽJE |  20.167,60  |  4,71   |   11,41  |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
|SKUPAJ      |  76.323,92  |  17,82  |   43,18  |
+------------------+---------------+-------------+--------------+
Skupni obračunski stroški predvidene komunalne opreme na m2 gradbene parcele znašajo 17,82 €, na m2 neto tlorisne površine objekta pa 43,18 €.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Mežica, dne 6. maja 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost