Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 13-020-000157 Ob-2666/13 , Stran 1641
Št. 13-020-000157 Ob-2666/13
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009-UPB1 in 17/2012) in skladno s programom prodaje nepremičnin v letu 2013, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin,
ki bo 13. junija 2013, ob 11. uri. I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor bo izvršil prodajo naslednjih nepremičnin v Mariboru po naslednjih izklicnih cenah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00 EUR. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa. IV. Način in rok plačila kupnine Kupnino je potrebno plačati v 30 dneh od sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa Maistra, dne 13. junija 2013, ob 11. uri. VI. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 10. junija 2013 položiti varščino v višini 10% izklicne cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: 01270-6950971157, sklic: SI 00 201339500001, in v namen plačila navesti »varščina za zap. št. _«. Navedba zaporedne številke nepremičnine pri namenu plačila je obvezna. VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v zakonsko določenem roku ali ne plača kupnine. VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 10.30 do najkasneje 10.50 osebno oglasiti na kraju dražbe ter ob prijavi na vpogled predložiti izvirnike naslednjih dokumentov: 1. potrdilo o položeni varščini in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo banke) za primer vračila varščine; 2. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 3. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, star največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti. IX. Drugi pogoji in pojasnila: – Nepremičnine so prazne oseb in naprodaj po načelu videno – kupljeno in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe. – Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami 11, 12 in od 20 do vključno 36 in od 38 do vključno 39 ni vzpostavljene etažne lastnine. – Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah, v katerih se nahajata nepremičnini pod zaporedno številko 5 in 45, imajo v skladu s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada o višini izdražene cene. – Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami 16, 17 in 18 ni samostojnega vhoda v posamezno stanovanje, ampak je vhod v posamezno stanovanje povezan z vhodom v stanovanje drugega etažnega lastnika. Hodnik pred vsakim od teh stanovanj (16, 17 in 18) je v solastnini z drugim etažnim lastnikom, ki ima na posameznem stanovanju predkupno pravico, saj si ta hodnik v enakem solastniškem delu delita dve stanovanji. – Stavbi, v kateri se nahajata nepremičnini pod zaporednima številkama 9 in 39, sta skladno z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (MUV, št. 5/1992) razglašeni za kulturni in zgodovinski spomenik. – Vse nepremičnine so proste oseb in stvari. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. X. Ogled: vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali v dneh in času kot je navedeno v razpredelnici. Točen datum in ura ogleda sta navedena pri vsaki posamezni nepremičnini. XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla. XII. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/250-63-10. Kontaktni osebi sta Maja Hržica in Gordana Verk. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (www.jmss-mb.si), Uradnem listu RS ter časopisu Večer (kratka verzija).
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

AAA Zlata odličnost