Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1711. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2012, stran 5187.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je občinski svet na 20. seji dne 6. 5. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Mežica za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mežica za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del proračuna se objavita na spletni strani Občine Mežica na nivoju podskupine kontov (K3) z obrazložitvami.
Št. 410-0010/2012-2
Mežica, dne 6. maja 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost