Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov, stran 5155.

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 42., 43., 44., 45., 49. in 50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
1. člen
V Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05 in 54/07) se v prvem odstavku 4. člena v drugi alineji besedilo »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se v 4. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– gomoljev jedilnega krompirja Solanum tuberosum L., če se gomolje jedilnega krompirja pakira, pere oziroma sortira,«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se črta besedilo »in s pridelavo iz 4. točke«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Od vpisa v register so izvzeti imetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če pakirajo, perejo oziroma sortirajo samo lastne pridelke.«.
V četrtem odstavku se za dvopičjem doda besedilo »Actinidia Lindl.,«.
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uprava že registriranega imetnika po uradni dolžnosti izbriše iz registra, če se na podlagi fitosanitarnega ali inšpekcijskega pregleda oziroma iz uradnih evidenc ugotovi, da ne opravlja več dejavnosti, za katere se je registriral, je prenehal izpolnjevati pogoje iz 8. člena tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti, predpisanih z zakonom in 13. členom tega pravilnika, za čas do ponovnega izpolnjevanja le-teh.«.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se v 1. točki kratica »ES« nadomesti s kratico »EU«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. oznako »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin« ali razpoznavno kodo »MKO-UVHVVR«;«.
7. člen
Drugi odstavek 36. člena se črta.
8. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(prehodni določbi)
(1) Rastlinski potni listi, ki so bili izdani do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
(2) Rastlinske potne liste je treba izdajati v skladu s spremenjenim 24. členom in spremenjeno Prilogo 3 pravilnika najpozneje od 1. novembra 2013 dalje.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-146/2013
Ljubljana, dne 13. maja 2013
EVA 2012-2330-0039
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost