Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 13/2013 Ob-2678/13 , Stran 1661
Št. 13/2013 Ob-2678/13
Svet zavoda Zasavske ljudske univerze Trbovlje, Trg svobode 11a, Trbovlje, na podlagi sklepa, sprejetega na seji dne 13. 5. 2013, razpisuje delovno mesto direktorja/ direktorice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in Zakonom o izobraževanju odraslih ZIO-UPB1 (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo): – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – pedagoško-andragoška izobrazba, – strokovni izpit, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, – priložen program vodenja zavoda. Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 28. 9. 2013. Prijave morajo vsebovati: overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), ki ne sme biti starejše od 30 dni, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Zasavske ljudske univerze Trbovlje, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje, s pripisom »Za razpis direktorja/ice«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Zasavske ljudske univerze Trbovlje

AAA Zlata odličnost