Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 05/05/2013 Ob-2665/13 , Stran 1627
Št. 05/05/2013 Ob-2665/13
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2013/2014
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2013/2014 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas. 3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu. 4. Pogoji in merila 4. 1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2013/2014 v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja, in sicer: 1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko). 2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno). 3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk). 4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log – Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Sodražica). 5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja). 6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica). 7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen). 8. PC Ljubljana (Ljubljana-mesto, Dol pri Ljubljani). 9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda). 10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi). 11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik). 12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej). 13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko). 14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj). 15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji). 16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki, Sevnica, Brežice, Radeče). Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral: 1) enega vodjo področnega centra, 2) enega koordinatorja za interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, 3) enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati, 4) enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC Notranjska, PC Posavje) 5) enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas. Za posamezni področni center bodo sofinancirani tisti vodje oziroma tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje število točk na podlagi naslednjih meril: Merila za izbor vodje področnega centra Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ista oseba je lahko koordinator pri več interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to natančno razvidno. Vodje področnih centrov in koordinatorji posameznih interesnih programov morajo imeti visokošolsko izobrazbo. 4. 2. Merila za dodelitev sredstev Sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine. Sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, ki jih prejmejo področni centri, se razdelijo na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Znesek za posamezni področni center 5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR. 6. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim planom. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do najkasneje 7. 6. 2013. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – koordinacija PC 2013/14«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. 9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 10. 6. 2013. Odpiranje vlog ne bo javno. 10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog. 11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Mateja Reberšak Cizelj (tel. 01/434-23-91, e-pošta: mateja.rebersak@sport.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica

AAA Zlata odličnost