Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 3528-23/2013 Ob-2660/13 , Stran 1650
Št. 3528-23/2013 Ob-2660/13
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ilirska Bistrica, Sklepa o začasnem financiranju v obdobju april - junij 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Trnovo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. 2. Predmet javne dražbe – prodaje in opis nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Izklicna cena in plačilo stroškov Izklicna cena za nepremičnino je navedena v zadnjem stolpcu tabele in ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin (2%). Stroške, kot so davek na promet nepremičnin, cenitev, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec. 4. Najnižji znesek višanja izklicne cene: najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila varščine: dražitelji morajo pred pričetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% vrednosti izklicne cene za nepremičnino, in sicer 6.100 EUR. Varščina se nakaže na podračun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, odprt pri Republika Slovenija, Ministrstvu za finance, Upravi za javna plačila, Območna enota UJP Postojna, s pripisom »Javna dražba za prodajo nepremičnine v k.o. Trnovo št.« do dne 5. 6. 2013, do 12. ure. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na podračun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, odprt pri Republika Slovenija, Ministrstvu za finance, Upravi za javna plačila, Območna enota UJP Postojna, na podlagi izdanega računa. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Nakup še ne pomeni avtomatičnega prenehanja najemnih pogodb, pač pa prenehanje pogodb poteka v skladu z najemno pogodbo oziroma dogovorom z novim lastnikom. Najemno razmerje po sklenitvi kupoprodajne pogodbe urejata novi lastnik in obstoječi najemnik. 7. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku petnajstih dni po posredovanju pogodbe s strani prodajalca. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu ponudnik lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Kolikor uspeli dražitelj v navedenem roku pogodbe ne podpiše, prodajalec zadrži njegovo varščino. Prodajno pogodbo pripravi Občina Ilirska Bistrica. 8. Kraj in čas javne dražbe ter ogled nepremičnine Javna dražba bo v ponedeljek, 10. 6. 2013, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 9. uri. Za ogled prostorov se lahko obrnete na upravnika, na tel. 041/345-145. 9. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, skladno s pravnim redom Republike Slovenije, ki do 5. 6. 2013 do 12. ure vplačajo varščino, – dokazilo o plačilu varščine, na katerem je razvidna vrednost, namen ter številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo; v primeru, da takšnega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih in prispevkih v letu 2012), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe; v primeru, da takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa), – v primeru, da se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži druga pravna ali fizična oseba – pooblaščenec, mora ta imeti ustrezno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju, – fotokopija izpiska iz sodnega registra (ne več kot 15 dni star) za pravne osebe (izpis iz poslovnega registra za s.p.) oziroma identifikacijski dokument za fizično osebo (npr. osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu), – davčna in matična številka, telefonska oziroma številka mobilnega telefona, e-naslov. V primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, pristop na javni dražbi ni mogoč. Rok in kraj za prijavo: 5. 6. 2013, do 12. ure, Občina Ilirska Bistrica, sprejemna pisarna, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku. Javno dražbo bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana. Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražitelj je tisti, ki se pravočasno, to je do vključno 5. 6. 2013 do 12. ure prijavi na dražbo ter predloži potrebna dokazila (glej točka 8). Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Dokončna cena je tista, ki je izklicana trikrat in je nobeden od dražiteljev ne zviša pred tretjim izklicem. Predsednik ugotovi, komu in po kolikšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega dražitelja se kot najugodnejšega in uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Ob enaki ponujeni ceni imajo prednost pri odkupu trenutni najemniki prostorov. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe in o njih takoj odloči komisija. Predsednik komisije lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur, na tel. 05/711-23-20 ali 05/711-23-32. 12. Objava: spletna stran Občine Ilirska Bistrica/Sporočila za javnost, maj 2013, Uradni list RS, maj 2013.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost