Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1717. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod, stran 5191.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 19. marca 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Območje obravnave je nepozidano zemljišče na zahodni strani naselja Trnovo. Zemljišče je trenutno zaraščena brežina nad državno cesto, omejena s severne strani z lokalno dostopno potjo, ki bo služila tudi napajanju bodoče ureditve območja. Lastnik zemljišča želi območje urediti v stanovanjsko cono prostostoječe individualne gradnje s spremljajočo oskrbno dejavnostjo. Območje je primerno za ureditev predlaganega programa kot razširitve tipološkega vzorca vasi.
2. Območje OPPN
Območje ureditve zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1046/2, 163/139 in 163/138, vse k.o. Trnovo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Variantne strokovne rešitve bo pripravil izdelovalec načrta, v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami ter z izraženimi potrebami in pričakovanji investitorja.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+-----------------------------------------+---------------------+
|priprava osnutka načrta         |30 dni        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MKO o    |40 dni        |
|potrebnosti CPVO             |           |
+-----------------------------------------+---------------------+
|dopolnjen osnutek načrta         |30 dni (s CPVO 90  |
|                     |dni)         |
+-----------------------------------------+---------------------+
|javna razgrnitev in obravnava      |40 dni        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|priprava predloga načrta         |30 dni        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MKO o    |40 dni (s CPVO 60  |
|sprejemljivosti vplivov na okolje    |dni)         |
+-----------------------------------------+---------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v    |30 dni        |
|sprejem z odlokom            |           |
+-----------------------------------------+---------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje;
– Agencija RS za okolje;
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora ali krajevne skupnosti, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Mestna občina Nova Gorica v zvezi s financiranjem priprave OPPN ne bo imela obveznosti. Sredstva za izdelavo OPPN bo zagotovil investitor. Sredstva za stroške vodenja postopka so zagotovljena v postavki 16029003-08009 proračuna MONG za leto 2013.
7. Končna določba
Ta sklep velja takoj. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 3505-2/2013-2
Nova Gorica, dne 19. marca 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost