Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1691. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013), stran 5154.

Na podlagi drugega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07 in 106/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013), št. 06-12/13 z dne 31. 1. 2013, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013) iz prejšnjega člena je izdelan za 3.452,70 hektarjev gozdov Gozdnogospodarskega območja Kočevje, v občinah Kočevje in Črnomelj in v katastrskih občinah Knežja Lipa, Čeplje, Dolenja Podgora, Spodnji Log, Predgrad in Dol.
3. člen
Na podlagi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina, z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012, sprejetega s Pravilnikom o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012) (Uradni list RS, št. 131/04), so z letnim gozdnogospodarskim načrtom iz 1. člena tega pravilnika določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 30.708 m3, od tega 6.828 m3 iglavcev in 23.880 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 57,39 ha,
– nega drogovnjaka na površini 5,29 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 5,97 ha ter vzdrževanje 300 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami v obsegu 50 delovnih dni, in
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 3,05 ha.
4. člen
V letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013) iz 1. člena tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
5. člen
Po en izvod letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ulica 39, Kočevje in na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2013).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-105/2013
Ljubljana, dne 17. maja 2013
EVA 2013-2330-0028
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost