Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Ob-2655/13 , Stran 1659
Ob-2655/13
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZJU) Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, kot sedežna občina skupne občinske uprave občin Mežiške doline, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar. Za delovno mesto je določeno, da se naloge lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih, in sicer v nazivu občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I. Izbrani javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II ali občinski redar I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Delo se opravlja v okviru Medobčinske uprave občin Mežiške doline. Naloge delovnega mesta: – nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine; – vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji; – opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih; – neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška; – izdajanje odredb v skladu z odlokom občine; – druge naloge s področja občinskega redarstva; – druge naloge po navodilih vodje, direktorjev ali županov občin ustanoviteljic skupne občinske uprave. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in naslednji) in Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 ter pogojev, določenih v 88. členu ZJU) morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba; – najmanj šest mesecev delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji: – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; – preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. Na javni natečaj se lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega preizkusa znanja, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Potrebno pa je upoštevati določbe 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, da dokler oseba na delovnem mestu Občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in ustreznega preizkusa znanja, ne more samostojno opravljati nalog občinskega redarja in se zaradi tega imenuje v naziv občinski redar – pripravnik in se ji do pridobitve statusa občinskega redarja izplačuje osnovna plača, ki je za šest plačnih razredov nižja od plačnega razreda delovnega mesta Občinski redar. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z opravljenim preizkusom znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in preizkusom znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. Delo na prostem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Medobčinske uprave Občine Ravne na Koroškem in Občine Prevalje, na naslovih Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, in Trg 2a, Prevalje, ter na terenu. Prijava mora vsebovati: 1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine; 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena; 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (Obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel); 4. izjavo o znanju uradnega jezika; 5. dokazilo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; 6. dokazilo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja; 7. izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega javnega natečaja. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, ali na spletni strani Občine Ravne na Koroškem, www.ravne.si, oziroma spletni strani Občine Prevalje, www.prevalje.si. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici, z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto občinski redar«, na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 15 dni po objavi tega javnega natečaja na spletni strani Občine Ravne na Koroškem. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@ravne.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovorna vodja Urada za operativne in splošne zadeve mag. Katja Burja. Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesecev.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost