Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1690. Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov, stran 5152.

Na podlagi petega odstavka 12. člena in 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa največji dopustni primanjkljaj pri skladiščenju ali prevozu trošarinskih izdelkov, ki so v režimu odloga plačila trošarine (v nadaljnjem besedilu: primanjkljaj), način ugotavljanja primanjkljaja, način uveljavljanja odpusta plačila trošarine ter roke za predložitev zahtevka za odpust plačila trošarine.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »primanjkljaj« je izguba ali uničenje, ki nastane pri skladiščenju ali prevozu zaradi kala, razsipa ali razlitja trošarinskih izdelkov ali zaradi njihovih naravnih lastnosti (kemičnih, fizikalnih, bioloških),
2. »skladiščenje« je hramba trošarinskih izdelkov v prostorih ali rezervoarjih za skladiščenje od trenutka končane proizvodnje ali iztovarjanja s prevoznega sredstva do trenutka, ko se začne natovarjanje na prevozno sredstvo,
3. »prevozna sredstva« so vsa prevozna sredstva, ki se lahko uporabijo za prevoz trošarinskih izdelkov po cestnem (avtocisterna), železniškem (vagon, cisterna) in vodnem prometu (tanker, barža) ter cevovodi,
4. »prevoz« je premikanje trošarinskih izdelkov z ene lokacije na drugo s prevoznimi sredstvi, kar vključuje manipulacije, kot so natovarjanje, pretovarjanje, prečrpavanje, pretakanje in iztovarjanje,
5. »obračunska količina« je količina trošarinskih izdelkov, od katere se obračuna največji dopustni primanjkljaj.
3. člen
(upravičenec)
Določbe tega pravilnika veljajo za imetnika trošarinskega dovoljenja in oproščenega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
4. člen
(odpust plačila trošarine)
(1) Plačilo trošarine se lahko odpusti za primanjkljaj, za katerega upravičenec dokaže, da je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine, in sicer največ v višini primanjkljaja, izračunanega v skladu z 9. členom tega pravilnika.
(2) Upravičenec lahko uveljavlja pravico do odpusta plačila trošarine iz prejšnjega odstavka za:
– energente iz tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZTro) in
– alkohol in alkoholne pijače iz 37. do 42. člena ZTro.
(3) Za trošarinske izdelke, ki so že pakirani za prodajo na drobno, se plačilo trošarine iz naslova primanjkljaja ne odpusti.
5. člen
(ugotavljanje primanjkljaja pri skladiščenju)
(1) Za primanjkljaj pri skladiščenju se šteje primanjkljaj, ki je neizogiben kljub skrbnemu, strokovnemu ter tehnično pravilnemu postopku pri skladiščenju, in je nastal kot posledica:
– naravnih lastnosti trošarinskih izdelkov (izhlapevanje, krčenje, sušenje ali usedanje), kar se kaže na teži ali obsegu izdelkov,
– značilnosti opreme, ki se uporablja pri skladiščenju, ali
– vpliva okolice.
(2) Pri presoji upravičenosti zahtevka za odpust plačila trošarine zaradi primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, carinski organ upošteva zlasti vrsto in tehnične značilnosti skladišča ali rezervoarja, trajanje skladiščenja, pogostost manipulacij s trošarinskimi izdelki in letni čas.
(3) Upravičenec zaradi uveljavljanja primanjkljaja iz prvega odstavka tega člena opravi popis zalog trošarinskih izdelkov v skladišču (v nadaljnjem besedilu: popis zalog) enkrat na leto, in sicer ob zaključku poslovnega leta. Namero za popis zalog najavi carinskemu organu najpozneje tri delovne dni pred popisom, carinski organ pa lahko sodeluje pri popisu zalog. Po opravljenem popisu zalog upravičenec sestavi zapisnik.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se popis zalog energentov opravi 30. septembra, razen če carinski organ soglaša s popisovanjem zalog na drug datum. Pri popisovanju zalog energentov mora biti obvezno navzoč carinski organ, ki zapisnik podpiše in s tem potrdi ugotovljeno dejansko stanje zalog.
(5) V skladišču upravičenca se lahko opravijo tudi izredni popisi zalog, in sicer na zahtevo carinskega organa ali na pobudo upravičenca.
6. člen
(ugotavljanje primanjkljaja pri prevozu)
(1) Za primanjkljaj pri prevozu se šteje primanjkljaj, ki je neizogiben kljub skrbnemu, strokovnemu ter tehnično pravilnemu postopku prevoza, in je nastal kot posledica:
– naravnih lastnosti trošarinskih izdelkov (izhlapevanje, krčenje, sušenje ali usedanje), ki se kažejo na teži ali obsegu izdelkov,
– značilnosti opreme, ki se uporablja pri prevozu, ali
– vpliva okolice.
(2) Pri presoji upravičenosti zahtevka za odpust plačila trošarine zaradi primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s prevozom, carinski organ upošteva zlasti tehnične značilnosti prevoznega sredstva, pogostost manipulacij s trošarinskimi izdelki med prevozom, letni čas ter merilno negotovost instrumentov, ki jo za dani merilni instrument dopuščajo njegove specifikacije oziroma predpisi s področja meroslovja. Upoštevajo se le rezultati meritev, opravljenih pri natovarjanju in iztovarjanju z merilnimi napravami v skladišču.
(3) Primanjkljaj pri prevozu se ugotavlja za vsako pošiljko posebej.
7. člen
(izračunavanje primanjkljaja)
Primanjkljaj se izračunava:
– v tisti merski enoti, ki se sicer uporablja pri obračunu trošarine za posamezen trošarinski izdelek,
– v odstotku od obračunske količine, največ po stopnji, določeni v 9. členu tega pravilnika,
– ločeno za skladiščenje, prevoz po kopnem in prevoz po vodnih poteh ali cevovodih.
8. člen
(meritve)
Meritve se opravljajo z merilnimi napravami, ki imajo odobritev tipa ali so overjene pri ministrstvu, pristojnem za meroslovje. Carinski organ lahko dovoli tudi uporabo meril, ki se v Republiki Sloveniji zaradi tehničnih ali drugih ovir ne overjajo, vendar so na podlagi izkustvenih faktorjev zanesljiva.
9. člen
(stopnje največjega dopustnega primanjkljaja)
(1) Za primanjkljaj pri skladiščenju so določene letne stopnje, za primanjkljaj pri prevozu pa je določena stopnja primanjkljaja za posamezen prevoz.
(2) Stopnje za izračunavanje primanjkljaja za alkohol in alkoholne pijače znašajo:
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
|    | Alkohol in alkoholne pijače | Skladiščenje | Prevoz |
|    |  (38. do 42. člen ZTro)  |   ( %)   |  ( %)  |
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
|1.   |pivo             |   0,5   |  0,5  |
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
|2.   |mirno vino          |   0,5   |  0,5  |
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
|3.   |peneče vino         |   0,5   |  0,5  |
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
|4.   |druge fermentirane pijače  |   0,5   |  0,5  |
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
|5.   |vmesne pijače        |   0,5   |  0,5  |
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
|6.   |etilni alkohol        |   0,5   |  0,5  |
+-------+-----------------------------+--------------+----------+
(3) Stopnje za izračunavanje primanjkljaja za energente znašajo:
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|   |  Energenti  |Skladiščenje | Prevoz po |  Prevoz po |
|   |  (tretji  |  ( %)   |kopnem ( %)| vodnih poteh |
|   | odstavek 54. |       |      | ali cevovodih|
|   | člena ZTro) |       |      |   ( %)   |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|1.  |motorni bencin |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|1.1  |letalski    |  0,4 %  |  0,4 %  |   0,3 %  |
|   |bencin     |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|1.2  |osvinčeni   |  0,4 %  |  0,4 %  |   0,3 %  |
|   |bencin     |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|1.3  |neosvinčeni  |  0,4 %  | 0,4??% % |   0,3 %  |
|   |bencin     |       |      |       |
|   |(ron<98)    |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|1.4  |neosvinčeni  |  0,4 %  |  0,4 %  |   0,3 %  |
|   |bencin     |       |      |       |
|   |(ron>98)    |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|2.  |plinsko olje  |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|2.1  |plinsko olje  |  0,4 %  |  0,4 %  |   0,4 %  |
|   |za pogon    |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|2.2  |plinsko olje  |  0,4 %  |  0,4 %  |   0,4 %  |
|   |za ogrevanje  |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|3.  |utekočinjen  |       |      |       |
|   |naftni plin  |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|3.1  |za pogonski  |  0,35 %  |  1 %  |  0,45 %  |
|   |namen     |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|3.2  |za gorivo za  |  0,35 %  |  1 %  |  0,45 %  |
|   |ogrevanje   |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|4.  |metan     |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|4.1  |za pogonski  |  1,5 %  |  1?% %  |   0,8 %  |
|   |namen     |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|4.2  |za gorivo za  |  1,5 %  |  1 %  |   0,8 %  |
|   |ogrevanje   |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|5.  |zemeljski plin |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|5.1  |za pogonski  |  0,2 %  |  1 %  |   0,8 %  |
|   |namen     |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|5.2  |za gorivo za  |  0,2 %  |  1 %  |   0,8 %  |
|   |ogrevanje   |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|6.  |kerozin    |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|6.1  |za pogonski  |  0,3 %  |  0,3 %  |   0,3 %  |
|   |namen     |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|6.2  |za gorivo za  |  0,3?% %  |  0,3 %  |   0,3 %  |
|   |ogrevanje   |       |      |       |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|7.  |kurilno olje  |  0,3 %  |  0,5 %  |   0,3 %  |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|9.  |trdo gorivo  |  1,5 %  |  0,5 %  |   1 %   |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
|10.  |biogorivo   |  0,3 %  |  0,3 %  |   0,5 %  |
+------+---------------+-------------+-----------+--------------+
10. člen
(način in roki za uveljavljanje odpusta plačila trošarine za primanjkljaj pri skladiščenju)
Upravičenec uveljavlja odpust plačila trošarine za primanjkljaj, ki je nastal pri skladiščenju, z zahtevkom, ki ga vloži v 30 dneh po popisu zalog. K zahtevku za uveljavljanje odpusta plačila trošarine mora predložiti zapisnik o popisu zalog.
11. člen
(način in roki za uveljavljanje odpusta plačila trošarine za primanjkljaj pri prevozu)
Upravičenec uveljavlja odpust plačila trošarine za primanjkljaj, nastal pri prevozu, z mesečnim zahtevkom, ki ga vloži do 25. dne tekočega meseca za pretekli mesec.
12. člen
(način izračunavanja primanjkljaja)
(1) Obračunska količina, od katere se izračuna primanjkljaj pri skladiščenju, se izračuna po naslednji enačbi:
O = A + B + C
pri čemer je:
– O: obračunska količina pri skladiščenju v enotah, ki se uporabljajo pri obračunu trošarine posameznega trošarinskega izdelka (v nadaljnjem besedilu: v enoti mere),
– A: dejanska začetna zaloga,
– B: prejem v obdobju,
– C: izdaja v obdobju.
(2) Letni primanjkljaj pri skladiščenju se izračuna po naslednji enačbi:
P = O x (S/365) x D
pri čemer je:
– P: primanjkljaj pri skladiščenju v enoti mere,
– O: obračunska količina v enoti mere,
– S: letna stopnja primanjkljaja v odstotku,
– D: število dni v obdobju.
(3) Pri prevozu se za obračunsko količino upošteva količina trošarinskih izdelkov, izmerjena pri natovarjanju na prevozno sredstvo in ugotovljena z merilno napravo v skladišču. Količina primanjkljaja za posamezno pošiljko je zmnožek obračunske količine za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov in stopnje primanjkljaja za posamezno vrsto trošarinskih izdelkov.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-974/2012
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2012-1611-0206
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost