Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1695. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, stran 5158.

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šeste alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
1. člen
V Pravilniku o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 2. členu 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. plačilna navodila v elektronski obliki so domača plačilna navodila z nazivom datoteke TKDIS.txt, evropski plačilni nalogi z nazivom datoteke ZBS.xml, ali nazivom datoteke ISO20022.xml, plačilna navodila za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuja plačilna navodila za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt ali nazivom datoteke ISO 20022 XML«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
+-------------+---------+---------+-----------------------------+
|Vrsta    | Oblika | Valuta | Vrsta plačilne transakcije |
|plačilnega  |     |     +---------+-----------+-------+
|navodila   |     |     | Domače | Čezmejne | Druge |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|UPN     | papir |  EUR  |  DA  |  DA   | NE  |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|TPNO 70   | papir |  Vse  |  DA*  |  DA   | DA  |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|TPNP 60   | papir |  Vse  |  NE  |  DA   | DA  |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|domače    |  txt  |  EUR  |  DA  |  NE   | NE  |
|plačilno   |     |     |     |      |    |
|navodilo   |     |     |     |      |    |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|evropski   |  xml  |  EUR  |  DA  |  DA   | NE  |
|plačilni   |     |     |     |      |    |
|nalog    |     |     |     |      |    |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|tuje plačilno| txt in |  Vse  |  NE  |  DA   | DA  |
|navodilo   |  xml  |     |     |      |    |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
|plačilno   |  xml  |  EUR  |  DA  |  DA   | NE  |
|navodilo za |     |     |     |      |    |
|SDD     |     |     |     |      |    |
+-------------+---------+---------+---------+-----------+-------+
* v primeru več statističnih vrstic«.
3. člen
V 11. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obrazec TPNO 70 se uporablja tudi za plačilne transakcije z več statističnimi vrsticami in sicer v valuti euro in tujih valutah, kjer ima prejemnik sredstev odprt račun pri ponudniku plačilnih storitev izven Republike Slovenije. Več statističnih vrstic se uporablja v primerih, kadar želi proračunski uporabnik kot plačnik izvesti plačilo po različnih namenih, ki imajo različne šifre iz šifranta osnov za statistiko plačilnih storitev s tujino. Podatki za transakcije se generirajo v izpisku na podlagi skupnega zneska plačila, ki se izvrši preko plačilnega prometa in hkrati dodatnih transakcij, ki odražajo statistične vrstice v breme in v dobro posebej.«.
4. člen
V prvem odstavku 32. člena se 1. in 2. točka spremenita, tako da se glasita:
»1. struktura datoteke z nazivom ZBS.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov. Struktura datoteke z nazivom ISO20022.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih nalogov in tujih plačilnih navodil,
2. struktura datoteke z nazivom ZBS.xml izpisek in z nazivom datoteke ISO 20022 XML izpisek predstavlja datoteko za prevzem izpiska o prometu in stanju na podračunu,«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-288/2013/8
Ljubljana, dne 14. maja 2013
EVA 2013-1611-0051
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost