Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

D III D 3009/10 Os-2594/13 , Stran 1682
D III D 3009/10 Os-2594/13
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Anici Majcen, roj. Hočevar, hči Antona, roj. 5. 5. 1896, umrla 30. 12. 1972, nazadnje stanujoča Trstenjakova 2, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), v primeru, če se ne ve, ali je kaj dedičev, povabi z oklicem tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Oklic se nabije na sodno desko sodišča in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po potrebi pa tudi na drug primeren način. V tretjem odstavku 206. člena ZD je določeno, da sodišče po prvem in drugem odstavku tega člena ravna tudi, če je dediču postavljen začasni zastopnik zato, ker je prebivališče neznano, pa nima pooblaščenca, ali zato, ker živi dedič ali njegov zakoniti zastopnik, ki nima pooblaščenca, v tujini, vročitev pa se ni mogla opraviti. Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena opravi sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga. Med zapuščinskim postopkom je bilo ugotovljeno, da pride v poštev kot zakonita dedinja tudi Wilma (Vilma) Colody (Kolody), rojena 29. 8. 1933, njen dekliški priimek je Hočevar, njen oče je bil zapustničin brat Anton Hočevar, njen zadnji sodišču znani naslov pa 60 Edenvale Cres, Islington, Ontario, M9A 4A6, Canada, ter Lepoldina Tavares, rojena 27. 12. 1921, da je njen dekliški priimek Hočevar, da je bil njen oče prav tako zapustničin brat Anton Hočevar ter da je živela na naslovu 2856 S.W. 38 th Court, Miami, Florida 33135, USA. Obema dedinjama je sodišče s sklepom z dne 12. 3. 2008 postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Petra Skubica, Cigaletova 7 v Ljubljani, iz razloga, ker prebivališče obeh dedinj sodišču ni znano, zaradi česar jima ne more vročati sodnih pošiljk. Med postopkom je bilo tudi ugotovljeno, da prideta v poštev kot dediča po zapustnici tudi Franc Hočevar, roj. 15. 5. 1916, umrl nepoznan, ter Emil Teofanović, roj. 20. 11. 1926, umrl 4. 11. 1988, brez potomcev. Oba dediča sta bila sinova zapustničine sestre Leopoldine Teofanović, roj. Hočevar, umrle 7. 4. 1963. Med postopkom je bilo nadalje tudi ugotovljeno, da pride v poštev kot dedič po zapustnici tudi Aleksander Teofanović. Naslovnemu sodišču je znano, da je Aleksander Teofanović vnuk zap. sestre Leopoldine Teofanović, umrle 7. 4. 1963, da je rojen oktobra 1948, da je sin Slaboljuba Teofanovića, rojenega 6. 8. 1924 in umrlega 25. 3. 1970 ter da je živel na naslovu Bulevar Vojne Stepe 257, Beograd. Sodišče na podlagi tretjega odstavka 206. člena ZD poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani kot dediči k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 4. 2013

AAA Zlata odličnost