Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1688. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, stran 5100.

Na podlagi 47. in 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje glede potrebne opreme, naprav, osebja, dokumentacije in prostorov, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), način izvajanja tehničnih pregledov, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna in način vodenja evidenc o opravljenih tehničnih pregledih.
(2) Ta pravilnik deloma prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 2009/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L št. 141 z dne 6. 6. 2009, str. 12), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/48/EU z dne 5. julija 2010 o prilagoditvi Direktive 2009/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L št. 173 z dne 8. 7. 2010, str. 47) in v skladu s Priporočilom Komisije 2010/378/EU z dne 5. julija 2010 o oceni napak, ugotovljenih med izvajanjem tehničnih pregledov v skladu z Direktivo 2009/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L št. 173 z dne 8. 7. 2010, str. 74) določa način izvajanja tehničnih pregledov vozil.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »elektronsko podprta preskuševalna steza« je preskuševalna steza, ki omogoča zajem podatkov o vozilu, izmerjenih veličin, ugotovljenih nepravilnosti in potrditev tehnične brezhibnosti vozila ter prenos teh podatkov v evidenco registriranih vozil;
2. »elektronska potrditev tehnične brezhibnosti« je potrditev tehnične brezhibnosti vozila v evidenci registriranih vozil, ki jo iz elektronsko podprte preskuševalne steze opravi kontrolor ob prenosu podatkov o opravljenem tehničnem pregledu vozila v evidenco registriranih vozil;
3. »kombinirana preskuševalna steza« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vseh vozil, razen motornih koles in mopedov;
4. »poslovni prostor« je preskuševalni prostor in vsi prostori, vezani na izvajanje tehničnih pregledov, vključno z dovoznimi in odvoznimi potmi, parkirnimi prostori in površinami za dinamični preskus zavor in merjenje hrupa vozil;
5. »preskuševalni prostor« je prostor, namenjen za izvajanje tehničnih pregledov vozil z eno ali več preskuševalnimi stezami;
6. »preskuševalna steza« je površina, na kateri so vgrajene merilne naprave in oprema za ugotavljanje tehničnega stanja določenih vrst vozil, razen površin za dinamično preskušanje zavor in merjenje hrupa vozil;
7. »preskuševalna steza za osebne avtomobile« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, razen motornih koles in mopedov;
8. »preskuševalna steza za gospodarska vozila« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg;
9. »preskuševalna steza za motorna kolesa« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje motornih koles in mopedov.
3. člen
(mesto izvajanja tehničnih pregledov vozil)
(1) Tehnični pregledi vozil se izvajajo v preskuševalnem prostoru na ustrezni preskuševalni stezi.
(2) Tehnični pregledi vozil, katerih se zaradi njihovih specifičnih tehničnih karakteristik ne more preskušati na posameznih preskuševalnih stezah, se smejo izjemoma izvajati tudi zunaj preskuševalnih stez, na posebej za to odobrenih preskuševalnih površinah.
4. člen
(pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil)
(1) Tehnične preglede vozil izvajajo strokovne organizacije, ki so pridobile ustrezno pooblastilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: agencija), v skladu s 57. členom Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) in pravilnikom, ki ureja način in postopek pridobitve pooblastila za opravljanje nalog strokovnih organizacij.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se podeli za eno od naslednjih dveh skupin kategorij vozil:
– M, N, O in L ali
– M, N, O, L, T, C in R.
(3) Pri opredelitvi kategorije vozila po prejšnjem odstavku se upošteva razvrstitev vozil, določena v predpisu, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.
II. POSLOVNI PROSTOR, NAPRAVE, OPREMA IN DOKUMENTACIJA
1. Poslovni prostor
5. člen
(prostori za izvajanje tehničnih pregledov vozil)
(1) Strokovna organizacija za tehnične preglede vozil (v nadaljnjem besedilu: strokovna organizacija) mora imeti v okviru poslovnega prostora za tehnične preglede vozil tudi prostore za registracijo vozil.
(2) Prostori za registracijo vozil morajo izpolnjevati zahteve iz pravilnika, ki ureja registracijo vozil.
(3) Prostori za preskušanje vozil obsegajo:
1. zaprt preskuševalni prostor, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:
a) vzdolž preskuševalne steze mora biti prostor za zadrževanje strank, ki mora biti ločen od preskuševalne steze;
b) v preskuševalnem prostoru mora biti na vidnem mestu opozorilna tabla z napisom, da je prepovedano zadrževanje strank na preskuševalnih stezah;
c) v prostoru mora biti vgrajena zaprta kabina ali poseben prostor, namenjen odpiranju in zaključevanju zapisnikov o tehničnih pregledih vozil, z nameščeno povezavo elektronsko podprtih preskuševalnih stez do evidence registriranih vozil;
2. prostor za izvajalce tehničnih pregledov vozil in shranjevanje opreme;
3. površine za parkiranje čakajočih vozil in dovozne poti;
4. prosto površino za dinamični preskus zavor, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:
a) dolga mora biti najmanj 70 m in široka najmanj 3 m;
b) biti mora ravna, vodoravna in asfaltirana po vsej površini;
c) med preskušanjem mora biti ta površina ustrezno označena (npr. talne oznake, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;
5. prosto površino za merjenje hrupa, ki mora ustrezati naslednjim pogojem:
a) biti mora vodoravna in asfaltirana po vsej površini;
b) dolga mora biti najmanj 25 m in široka 9 m.
(4) Za uporabo površin iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka mora imeti strokovna organizacija urejeno medsebojno razmerje z lastnikom ali upravljavcem, v kolikor ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.
(5) Na dovoznih poteh na preskuševalne steze morajo biti naslednji napisi:
a) na dovozni poti za osebne avtomobile napis »OSEBNI AVTOMOBILI«;
b) na dovozni poti za gospodarska vozila napis »GOSPODARSKA VOZILA«;
c) na dovozni poti za motorna kolesa in mopede napis: »MOTORNA KOLESA«, če je to samostojna dovozna pot.
(6) Dovozne poti so lahko namesto z napisi označene tudi z ustreznimi talnimi označbami na vozišču. Na dovoznih in odvoznih poteh morajo biti talne označbe, ki označujejo smer vožnje.
(7) Preskuševalni prostor mora biti fizično ločen od drugih prostorov, da se preprečijo vplivi emisij hrupa, plinov in drugih nevarnih snovi ter vlage. V preskuševalnem prostoru mora biti zagotovljena temperatura in relativna vlažnost zraka, ki zagotavlja normalno delovanje predpisanih naprav in opravljanje vseh postopkov, predpisanih s tem pravilnikom.
6. člen
(varovanje prostorov)
Vsi prostori, v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je omogočen dostop do evidence registriranih vozil, obrazci listin ter pečati, morajo biti ustrezno tehnično varovani s protivlomno zaščito in imeti vgrajeno alarmno napravo, vezano na intervencijski center. Vsa delovna mesta, s katerih je možen dostop do osebnih podatkov, morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do računalnika in vpogled na ekran računalnika.
7. člen
(tehnični pregledi traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu)
(1) Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj svojih poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu, če o tem obvesti agencijo in inšpektorat, pristojen za promet, najkasneje 14 dni pred pričetkom opravljanja takih pregledov na določeni lokaciji. Obvestilo mora vključevati kraj in lokacijo, datum in uro pričetka ter predvideni čas zaključka izvajanja tehničnih pregledov vozil. Obvestilo je elektronsko.
(2) Za preskušanje traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu iz prejšnjega odstavka mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:
a) prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);
b) ravno prosto površino za pregled vozil in dinamični preskus zavor, dolgo najmanj 40 m in široko najmanj 3 m, ki mora biti vodoravna in asfaltirana po vsej površini; med preskušanjem mora biti ta površina ustrezno označena (npr. talne oznake, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;
c) površino za parkiranje čakajočih vozil.
(3) Za uporabo prostorov in površin iz prejšnjega odstavka mora imeti strokovna organizacija soglasje lastnika ali upravljavca, če ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.
(4) Strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu, priglasijo agenciji lokacije, na katerih nameravajo izvajati te preglede. Za vsako lokacijo predložijo naslednje podatke:
– kraj in lokacija,
– tloris preskuševalne površine in parkirnih površin v ustreznem merilu in vpisanimi merami ter GPS koordinatami lokacije,
– fotografije, ki prikazujejo te površine,
– dokazila iz prejšnjega odstavka,
– izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala preglede na posamezni lokaciji, če ima strokovna organizacija pooblastila za delo v več enotah ter
– šifra registracijske organizacije.
(5) Agencija objavi vse priglašene lokacije na svoji spletni strani. Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede na terenu samo na lokacijah, ki jih je sama priglasila.
8. člen
(preskuševalna steza za osebne avtomobile)
Preskuševalna steza za osebne avtomobile mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 20 m;
b) širina posamezne preskuševalne steze mora biti najmanj 4,5 m, robovi preskuševalne steze pa morajo biti označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm.
9. člen
(preskuševalna steza za gospodarska vozila in kombinirana preskuševalna steza)
Preskuševalna steza za gospodarska vozila in kombinirana preskuševalna steza morata izpolnjevati naslednje pogoje:
a) dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 40 m;
b) širina posamezne preskuševalne steze mora biti najmanj 5 m, robovi preskuševalne steze pa morajo biti jasno označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm.
10. člen
(preskuševalna steza za motorna kolesa)
Preskuševalna steza za motorna kolesa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) dolžina steze, od vhoda do izhoda, mora biti najmanj 8 m;
b) širina posamezne preskuševalne steze mora biti najmanj 1,2 m, robovi preskuševalne steze pa morajo biti jasno označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm;
c) dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.
11. člen
(elektronsko podprta preskuševalna steza)
(1) Vse preskuševalne steze morajo biti elektronsko podprte z elektronskim zajemom podatkov o vozilu in rezultatov meritev iz merilnih naprav, vnosom vizualno ugotovljenih nepravilnosti, elektronsko potrditvijo tehnične brezhibnosti in prenosom podatkov o tehničnem pregledu vozila v evidenco registriranih vozil.
(2) Na elektronsko podprto preskuševalno stezo morajo biti priključene naslednje naprave za:
1. merjenje dimljenja dizelskih motorjev;
2. merjenje emisije izpušnih plinov bencinskih motorjev;
3. tehtanje mase vozila po oseh;
4. merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji);
5. merjenje hitrosti mopedov;
6. preverjanje nastavitve žarometov (regloskop);
7. vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti.
2. Naprave, oprema in dokumentacija
12. člen
(naprave, oprema in dokumentacija)
(1) Naprave, oprema in dokumentacija, ki jo mora imeti strokovna organizacija za izvajanje tehničnih pregledov vozil, so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Oprema registracijskih organizacij je opredeljena v pravilniku, ki ureja registracijo motornih in priklopnih vozil.
III. OSEBJE
13. člen
(izvajalci tehničnih pregledov)
(1) Strokovna organizacija mora imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas za naslednje izvajalce tehničnih pregledov:
– vodjo tehničnih pregledov in
– kontrolorje tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor).
(2) Naloge vodje tehničnih pregledov:
– organizira, razporeja in usklajuje izvajanje postopkov tehničnih pregledov vozil;
– pripravlja navodila za izvajanje postopkov tehničnih pregledov vozil;
– je odgovoren, da se postopki tehničnih pregledov vozil opravljajo v skladu s predpisanimi zahtevami, pisnimi postopki in navodili;
– zagotavlja nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil in kontrolorji;
– skrbi za seznanjanje kontrolorjev s spremembami predpisov in navodil, skrbi za interna usposabljanja kontrolorjev in ugotavlja njihovo usposobljenost oziroma potrebe po izobraževanju;
– sodeluje z organi, ki izvajajo nadzor;
– zagotavlja nadzor nad merilnimi napravami in opremo, načrtuje periodične preglede oziroma kalibracijo opreme.
14. člen
(strokovna izobrazba in delovne izkušnje)
(1) Izvajalci tehničnih pregledov, morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in delovne izkušnje ter opravljen ustrezen izpit.
(2) Ustrezna strokovna izobrazba je najmanj:
– za vodje tehničnih pregledov višja strokovna izobrazba;
– za kontrolorje:
– srednja strokovna izobrazba: strojni tehnik, avtoservisni tehnik, prometni tehnik ali tehnik mehatronike, oziroma
– poklicna šola avtoservisne dejavnosti: avtoserviser z opravljenim mojstrskim izpitom.
(3) Ustrezne delovne izkušnje so:
– za vodje tehničnih pregledov najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju servisiranja ali popravil osebnih oziroma gospodarskih vozil;
– za kontrolorje najmanj tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni stroki na področju servisiranja ali popravil osebnih oziroma gospodarskih vozil.
V dobo delovnih izkušenj iz tega odstavka se lahko šteje tudi doba, ki je bila opravljena v strokovni organizaciji za opravljanje tehničnih pregledov vozil.
(4) Program usposabljanja, izpitov in preskusov usposobljenosti, kot tudi pogostnost in programe obnavljanja znanja določa pravilnik, ki ureja usposabljanje in preverjanje znanja delavcev strokovnih organizacij.
IV. TEHNIČNI PREGLED VOZILA
1. Splošno
15. člen
(obseg tehničnega pregleda vozila)
(1) Tehnični pregled vozila obsega pregled in preskus naprav in opreme na vozilu, brez razstavljanja vozila, in se mora opraviti v celoti, čeprav je med pregledom ugotovljena posamezna nepravilnost, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno.
(2) Pri tehničnem pregledu vozila se ugotavljajo in preverjajo:
1. podatki o vozilu:
– znamka;
– tip;
– komercialna oznaka;
– identifikacijska številka (VIN);
– registrska oznaka;
– kategorija;
– oblika nadgradnje;
– dodatni opis nadgradnje;
– število prevoženih kilometrov po stanju na števcu;
– ostali podatki iz evidence registriranih vozil.
2. stanje in učinkovitost delov, sistemov, predpisanih naprav in opreme vozila.
(3) Za vsak tehnični pregled vozila se v evidenci registriranih vozil enotno določi številka tehničnega pregleda vozila, pod katero se vodi celotni pregled. Za popravni tehnični pregled vozila se določi nova številka in doda povezava na predhodni tehnični pregled.
(4) Tehnični pregledi vozil se izvajajo na elektronsko podprtih preskuševalnih stezah, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi I tega pravilnika.
16. člen
(izredni tehnični pregled vozila)
(1) Izredni tehnični pregled vozila se opravi na način, ki je predpisan za redni tehnični pregled vozila. Ugotovitve izrednega tehničnega pregleda vozila se priložijo odredbi, s katero je policist oziroma inšpektor odredil izredni tehnični pregled.
(2) Tehnični pregled vozila v skladu z zahtevami foruma za mednarodni transport (ITF) se opravi na način, ki je predpisan za redni tehnični pregled vozila.
17. člen
(izvedba tehničnega pregleda vozila)
(1) Tehnični pregled vozila opravita najmanj dva kontrolorja, od katerih eden vodi pregled, in ki morata biti pri pregledu vozila ves čas prisotna do konca pregleda. Med pregledom se vnašajo rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti v bazo podatkov elektronsko podprte preskuševalne steze. Vsak kontrolor vnese vse nepravilnosti, ki jih je ugotovil in poda oceno stanja vozila v obsegu, ki ga je pregledal. Po opravljenem pregledu podata oba končno oceno o brezhibnosti vozila in kontrolor, ki je pregled vodil, zaključi pregled z elektronsko potrditvijo. V zapisnik o pregledu vozila iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika, se natisnejo rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti.
(2) Strokovna organizacija mora zagotoviti, da je tehnični pregled vozila opravljen v celoti skladno z določbami zakona in tega pravilnika ter, da je zagotovljena sledljivost posameznih faz pregleda. Razviden mora biti obseg tehnični pregleda vozila, ki ga je opravil in potrdil (pisno ali elektronsko) posamezni kontrolor.
(3) Po opravljenem tehničnem pregledu vozila se skladno z določbo prvega odstavka 26. člena tega pravilnika zapisnik natisne in kontrolor, ki je pregled vodil, potrdi s podpisom na zapisniku opravljen tehnični pregled vozila.
(4) Kontrolorja opravljata tehnični pregled vozila neodvisno, brez vpliva lastnika ali uporabnika vozila, svojega nadrejenega, policista, inšpektorja ali druge osebe.
(5) Med tehničnim pregledom vozilo ne sme biti obremenjeno s tovorom ali potniki, razen v primeru izrednega tehničnega pregleda vozila v smislu drugega odstavka 49. člena zakona. Oprema in pripomočki v vozilih za posebne namene so med tehničnim pregledom vozila lahko nameščeni v vozilu.
(6) Med tehničnim pregledom vozilo praviloma upravlja kontrolor.
18. člen
(stanje vozila)
(1) Vozilo mora biti za tehnični pregled redno vzdrževano, nepoškodovano in očiščeno.
(2) Kontrolor lahko odkloni opravljanje tehničnega pregleda vozila, ki je okvarjeno, tako da tehničnega pregleda vozila ni mogoče opraviti v celoti (motor ne deluje, motor v slabem stanju ipd.) in če je vozilo poškodovano, slabo vzdrževano ali neočiščeno, razen kadar pregled takega vozila odredi policist ali inšpektor.
19. člen
(tehnični podatki o vozilu)
(1) Tehnični podatki o vozilu, potrebni za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozila in skladnosti vgrajenih predpisanih naprav in opreme, se zajemajo iz evidence izdanih potrdil o skladnosti oziroma soglasij k registraciji oziroma se pridobijo neposredno iz potrdila o skladnosti oziroma soglasja k registraciji in pri predelanih ali dodelanih vozilih iz tehničnega poročila tehnične službe. Za vozila, za katera ni na voljo tehničnih podatkov o vozilu v tej evidenci oziroma zanj ni bil izdan dokument o skladnosti vozila, se tehnični podatki o vozilu zajemajo iz tehničnih katalogov o vozilih oziroma se upoštevajo mejne vrednosti, ki so določene s predpisi s področja vozil.
(2) Če iz razpoložljivih tehničnih podatkov kontrolor ne more ugotoviti ali so skladni z dejanskim stanjem vozila, se vozilo napoti na tehnično službo, da ugotovi tehnične podatke o vozilu.
2. Način izvedbe tehničnega pregleda
20. člen
(identifikacija vozila)
(1) Na tehnični pregled vozila je treba pripeljati vozilo ter predložiti prometno dovoljenje in dokument o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji vozila. Če je dokument o skladnosti vozila ali o soglasju k registraciji vozila kontrolorju dosegljiv v elektronski obliki, ga ni treba predložiti.
(2) Tehnični pregled vozila se prične z identifikacijo vozila. Pri identifikaciji vozila se ugotovi, če se tehnični in identifikacijski podatki o vozilu ujemajo s podatki v prometnem dovoljenju, evidenci registriranih vozil in na dokumentu o skladnosti vozila ali na soglasju k registraciji vozila.
(3) Ob identifikaciji se zabeleži tudi stanje prevoženih kilometrov na števcu. Če je v vozilu vgrajena naprava, ki kaže prevoženo razdaljo v miljah, se vpiše stanje na števcu brez preračunavanja v kilometre.
21. člen
(sum o pristnosti dokumentov oziroma identifikacijske številke)
(1) Če se ugotovitve o vozilu ujemajo s podatki v listinah o vozilu, kontrolor pa na podlagi pregleda vozila sumi, da listina o vozilu ali identifikacijska številka oziroma tablica proizvajalca na vozilu ni izvirna ali je predrugačena, je treba postopek pregleda opraviti do konca, svoje ugotovitve in razloge za ta sum pa takoj sporočiti pristojni policijski upravi.
(2) Če je vozilo tehnično brezhibno, kontrolor potrdi tehnično brezhibnost vozila, ne glede na zadržek iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(pregled delov in sistemov vozila)
(1) Po opravljeni identifikaciji se opravi pregled:
1. zavornega sistema;
2. naprave za upravljanje;
3. vidljivosti iz vozila;
4. svetlobne in električne opreme;
5. osi, koles, pnevmatik, vzmeti in blažilnikov;
6. okvirja vozila in nanj pritrjenih delov;
7. ostalih delov in opreme;
8. emisije hrupa;
9. emisije izpušnih plinov;
10. radijskih motenj;
11. dodatnih elementov na gospodarskih vozilih.
(2) Obseg in podroben način opravljanja tehničnega pregleda določene kategorije vozila, kriteriji za razvrstitev nepravilnosti v smislu 24. člena tega pravilnika oziroma kriteriji za oceno njegove tehnične brezhibnosti, so podani v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605.
23. člen
(neskladje med vozilom in dokumenti)
(1) Če se pri tehničnem pregledu vozila ugotovijo spremembe na vozilu, nastale s predelavo ali dodelavo vozila v skladu z 19. in 53. členom zakona, zaradi katerih se podatki v prometnem dovoljenju in evidenci registriranih vozil ne ujemajo z ugotovljenim stanjem na vozilu, kontrolor temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da opravi pregled vozila.
(2) Pri tehničnem pregledu vozila, ki je predelano ali dodelano, kontrolor obvezno preveri ujemanje dejanskega stanja vozila z opisanimi predelavami oziroma dodelavami. Če ugotovi neskladje, temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da opravi pregled vozila. Če je tehnično poročilo, ki ga je izdala tehnična služba v postopku ugotavljanja skladnosti predelanega vozila, kontrolorju dosegljivo v elektronski obliki v evidenci registriranih vozil, kontrolor primerja podatke iz tega poročila z dejanskim stanjem.
(3) Pri tehničnem pregledu starodobnega vozila mora stanje in delovanje naprav ter sistemov ustrezati stanju vozila v času izdelave. Kontrolor obvezno preveri skladnost vozila s poročilom in zapisnikom o razvrstitvi vozila v določen razred starodobnega vozila oziroma dokumentom, na podlagi katerega je bilo vozilo razvrščeno v starodobna vozila. Če ugotovi neskladje vozila s stanjem, kot je opisano v poročilu in zapisniku o razvrstitvi oziroma dokumentu, na podlagi katerega je bilo vozilo razvrščeno v starodobna vozila, temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da opravi pregled vozila.
(4) Če so na vozilu vgrajeni sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki niso homologirani, pa bi v skladu s predpisi morali biti, kontrolor takemu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno.
(5) Če se na tehničnem pregledu vozila ugotovi, da je identifikacijska številka vozila poškodovana ali prenarejena, kontrolor šteje to kot napako, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno in napoti vozilo na tehnično službo, da v skladu z 20. členom zakona opravi postopek ponovnega vtisa izvirne identifikacijske številke po določbah pravilnika, ki ureja dele in opremo vozil.
24. člen
(vrednotenje nepravilnosti)
(1) Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila kontrolorja ovrednotita posamezne nepravilnosti, ugotovljene pri tehničnem pregledu skladno s 17. členom tega pravilnika.
(2) Ugotovljene nepravilnosti na vozilu se ovrednotijo in razporedijo v tri skupine glede na njihov vpliv na varnost vozila oziroma varovanje okolja:
1. »pomanjkljivost«, zaradi katere je vozilo samo pogojno tehnično brezhibno in je lahko udeleženo v cestnem prometu, lastnik vozila oziroma uporabnik vozila pa je dolžan odpraviti to pomanjkljivost v roku 15 dni;
2. »napaka«, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno, vendar je v času veljavnosti prometnega dovoljenja lahko udeleženo v cestnem prometu zaradi prevoza na popravilo;
3. »kritična napaka«, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno in do njene odprave ne sme biti udeleženo v cestnem prometu.
(3) Če ugotovljene nepravilnosti na vozilu spadajo v več različnih skupin, se kot merodajna za oceno tehnične brezhibnosti vozila upošteva nepravilnost, ki je uvrščena v višjo skupino. Če se na vozilu ugotovi več nepravilnosti, ki sicer spadajo v isto skupino, se tako vozilo lahko razvrsti v naslednjo višjo skupino, če taka kombinacija povzroči dodatno zmanjšanje varnosti vozila oziroma varovanja okolja.
(4) Pri ugotovljeni posamezni nepravilnosti, ki se po vplivu na varnost ali na varovanje okolja sicer lahko razvrsti v različne skupine, je za razvrstitev merodajna ocena kontrolorja.
(5) Vozilu, pri katerem je ugotovljena nepravilnost iz 1. točke drugega odstavka tega člena, se potrdi pogojna tehnična brezhibnost in se mu po odpravi te nepravilnosti ni treba vrniti na tehnični pregled.
25. člen
(popravni tehnični pregled vozila)
(1) Za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehnično brezhibno, se lahko opravi popravni tehnični pregled samo v isti strokovni organizaciji, najkasneje v petih delovnih dneh po tehničnem pregledu vozila, na katerem je bilo ugotovljeno, da to vozilo ni tehnično brezhibno. Kontrolor pregleda elemente, ki so bili razlog za zavrnitev in če ugotovi, da so vse napake odpravljene, z novim zapisnikom o tehničnem pregledu vozila potrdi tehnično brezhibnost vozila. Ta popravni tehnični pregled vozila se ne šteje kot nov tehnični pregled.
(2) Če je od tehničnega pregleda vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da vozilo ni tehnično brezhibno, preteklo več kot pet delovnih dni, se mora opraviti nov tehnični pregled vozila v celoti.
26. člen
(dokazila o opravljenem tehničnem pregledu vozila)
(1) Po opravljenem tehničnem pregledu vozila se stranki izda zapisnik iz 17. člena tega pravilnika, na katerem je navedeno tudi ugotovljeno stanje tehnične brezhibnosti vozila in vse ugotovljene nepravilnosti ter obvestilo o naslednjem tehničnem pregledu. Ta zapisnik šteje kot potrdilo iz drugega odstavka 51. člena zakona.
(2) Za nov lahki priklopnik se ob prvem dajanju v uporabo stranki izda obvestilo o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika na obrazcu iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Za vozilo, za katerega stranka predloži ustrezno dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu vozila v eni od držav članic EU, ki ni starejše od 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, se stranki izda zapisnik iz prvega odstavka tega člena, v katerega se v rubriko opombe vpiše podatek o opravljenem tehničnem pregledu vozila v eni od držav članic EU, v evidenci registriranih vozil pa se določi datum naslednjega tehničnega pregleda vozila.
(4) Kot ustrezno dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu vozila iz prejšnjega odstavka mora stranka predložiti:
1. dokazilo tuje organizacije, ki je v državi članici EU pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil. Iz predloženega dokazila morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki:
– organizacija, ki je opravila tehnični pregled vozila,
– datum opravljenega tehničnega pregleda vozila,
– da je vozilo tehnično brezhibno,
– da so bile opravljene meritve emisij izpušnih plinov,
– zavorne sile po obodu koles delovne in parkirne zavore,
– zavorni učinki delovne in parkirne zavore,
2. uradni prevod dokazila o opravljenem tehničnem pregledu vozila.
27. člen
(shranjevanje podatkov)
(1) Vsi podatki o rezultatih meritev in vizualno ugotovljenih nepravilnostih, končni oceni o brezhibnosti vozila, datum opravljenega tehničnega pregleda vozila in elektronska potrditev tehničnega pregleda vozila se shranijo v evidenci registriranih vozil.
(2) Elektronska potrditev je izvedena z uporabniškim imenom in geslom ali osebnim certifikatom kontrolorja.
(3) Strokovna organizacija mora podatke o opravljenih tehničnih pregledih vozil hraniti v varnostni kopiji najmanj tri leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(hranjenje varnostne kopije)
Tretji odstavek 27. člena tega pravilnika se uporablja do vzpostavitve sistema elektronskega arhiviranja dokumentov in podatkov tehničnega pregleda.
29. člen
(uporaba obrazcev zapisnika, potrdila in obvestila)
(1) Ne glede na določbe o obrazcu zapisnika iz prvega odstavka 17. člena in Priloge II tega pravilnika, se do 2. decembra 2013 uporablja obrazec Zapisnika o tehničnem pregledu vozil iz Priloge št. 4 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 – ZMV).
(2) Ne glede na določbe o potrdilu o opravljenem preskusu tehnične brezhibnosti vozila iz prvega odstavka 26. člena tega pravilnika, se do 2. decembra 2013 uporablja obrazec Potrdila o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti motornega oziroma priklopnega vozila iz Priloge št. 5 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 – ZMV).
(3) Ne glede na določbe o obrazcu obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz drugega odstavka 26. člena in Priloge III tega pravilnika, se do 2. decembra 2013 uporablja obrazec Potrdila o tehnični brezhibnosti lahkega priklopnika iz Priloge št. 6 Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 – ZMV).
30. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07 in 106/10 – ZMV) razen:
– 10. točke 2. člena,
– 19. do 44. člen, ki se nanašajo na usposabljanje strokovnih delavcev in izpit oziroma preizkus usposobljenosti,
– 52. člen, ki določa barve vozila,
– 53. do 71. člen, ki se nanašajo na način opravljanja tehničnega pregleda vozila, če niso v nasprotju s tem pravilnikom in tehnično specifikacijo za vozila iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika ter
– priloge 7 do 11 pravilnika,
ki se uporabljajo do začetka uporabe ustreznih predpisov.
31. člen
(pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov)
(1) Strokovne organizacije, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj prostorov pooblaščene organizacije, morajo najkasneje do 31. decembra 2013 priglasiti agenciji seznam vseh lokacij, na katerih izvajajo te tehnične preglede in podatke ter dokazila iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika za vsako lokacijo. Agencija objavi seznam priglašenih lokacij na svoji spletni strani najkasneje do 1. marca 2014. Od 1. januarja 2014 dalje lahko strokovne organizacije opravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu samo na lokacijah, ki so jih same priglasile agenciji.
(2) Nova pooblastila za izvajanje tehničnih pregledov vozil na stezi, ki omogoča preglede vozil po 7. točki prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, lahko agencija podeli še do 31. decembra 2013, če je bilo za objekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje do 1. septembra 2013.
32. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe devete alineje 1. točke drugega odstavka 15. člena, drugi do vključno peti odstavek 24. člena, obrazec zapisnika o tehničnem pregledu vozila iz Priloge II in obrazec obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz Priloge III tega pravilnika pa se začnejo uporabljati 3. decembra 2013.
Št. 007-169/2012
Ljubljana, dne 7. maja 2013
EVA 2012-2430-0083
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost