Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1714. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako PG – 4 Pongrac, stran 5189.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako PG – 4 Pongrac
1. člen
S tem sklepom odrejam, da se javno razgrne: dopol­njen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem be­sedilu: OPPN) za območje z oznako PG – 4 Pongrac, ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., pod številko projekta U1311 v aprilu 2013.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 3. junija do 4. julija 2013 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Griže, Migojnice 6, Griže,
– na spletnih straneh Občine Žalec (http://www.zalec.si).
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni, dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 5. junija 2013 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Žalec.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in na oglasni deski krajevne skupnosti Griže. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2013-2
Žalec, dne 8. maja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost