Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 9000-1/2011 Ob-2685/13 , Stran 1661
Št. 9000-1/2011 Ob-2685/13
Svet Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, štev. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) in na podlagi 25., 26., 27. člena Statuta Centra za socialno delo Zagorje ob Savi ter sklepa 6. korespondenčne seje Sveta Centra za socialno delo Zagorje ob Savi, z dne 17. 5. 2013, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Zagorje ob Savi. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu z 56., 57. in 69. členi Zakona o socialnem varstvu in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj; ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Začetek mandata bo najprej 1. 9. 2013 oziroma po končanju postopka izbire. Pisne prijave z overovljenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, delovne knjižice, potrdilo ZPIZ o delovni dobi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZSV, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda) naj kandidati v roku 15 dni od objave razpisa pošljejo na naslov: Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako na ovojnici: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj.« Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis (Europass) in reference o dosedanjem delu ter program dela z vizijo za mandatno obdobje. Svet si pridržuje pravico, da kandidate povabi na razgovor. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost