Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Št. 351-0028/2013-2 Ob-2699/13 , Stran 1635
Št. 351-0028/2013-2 Ob-2699/13
Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mirna za leto 2013, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Mirna po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Mirna, Glavna cesta 28, SI-8233 Mirna, matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI80793509. Postopek javne dražbe vodi komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje so nepremičnine na območju Občine Mirna, ki so razvidne iz seznama v nadaljevanju: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Navedene cene ne vključujejo 20% davka na dodano vrednost (DDV) oziroma davka na promet z nepremičninami (DPN) (glede na vrsto nepremičnine, ki je predmet nakupa). Prodajalec nepremičnin ne bo prodajal pod izhodiščno ceno. Prodajalec ni dolžan prodati nepremičnine in lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe odstopi od svoje ponudbe brez kakršnihkoli pravnih ali dejanskih posledic. Vsak dražitelj, ki se prijavi na dražbo, se zavezuje kupiti nepremičnino najmanj po izklicni (izhodiščni) ceni. Če se k dražbi za posamezno nepremičnino prijavi ali se je udeleži zgolj en dražitelj, lahko prodajalec z njim izvede pogajanja z namenom zvišanja prodajne cene. Parcele pod zap.št. 1 se prodajajo skupaj enemu kupcu. Izjemoma se prodajo ločeno le v primeru uveljavljanja predkupne pravice, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12). Pridržana služnostna pravica Na parceli številka 1348, k.o. Brezovica si prodajalec pridržuje ustanovitev brezplačne služnostne pravice za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja telovadne naprave v sklopu izgradnje TRIM steze. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek posamičnega višanja kupnine je 100,00 EUR ali večkratnik te vrednosti, pri čemer je prvo višanje najmanj 100,00 EUR do višine, ki bo dala zaokroženo vrednost zemljišča na 100,00 EUR (npr. pri vrednost parcele 911 EUR je prvo višanje do višine 1.100 EUR). 4. Pogoji prodaje 4.1 S kupcem bo sklenjena prodajna pogodba, skladna z vzorcem iz razpisa. Vzorec pogodbe se ustrezno prilagodi glede na nepremičnino, ki je predmet nakupa. Prodajno pogodbo overi notar. Vse stroške overitve in prepisa v zemljiški knjigi nosi kupec. 4.2 Posamična nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno (razen v primeru kmetijskih zemljišč, kjer se dodatno izvede postopek skladno z zakonom za zagotavljanje varovanja predkupnih upravičencev). V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba, k podpisu katere mora kupec pristopiti najkasneje v 15 dneh po pozivu. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Mirna pravico zadržati vplačano varščino. 4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in 
posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Kupec prejme zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. 4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Mirna številka: SI56 0110 0010 0021 292, sklic na številko: SI00 722100 in namen: številka parcele (npr. za parc.št. 1399/1 se namen glasi – “Kupnina za 13991”) v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin. Posebni pogoji za nepremičnine pod zaporednimi številkami 1 do 6 Nepremičnine parc.št. 1333/1, 1333/3, 1348, 1371, 1399/1, 1399/2 in 1347/2, k.o. 1409-Brezovica so kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom za navedene parcele bo sklenjena šele po izvedenem ustreznem postopku za zavarovanje pravic predkupnih upravičencev skladno z zakonodajo. Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu: 1. solastnik; 2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj; 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj; 4. drug kmet; 5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti; 6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo. Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto v skladu s prejšnjim odstavkom, pravico do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu: 1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost; 2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje; 3. kmet, ki ga določi prodajalec na podlagi metode javne dražbe. Po končani javni dražbi bo uspeli dražitelj v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12) zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena zakona dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe za parcelo na pristojni Upravni enoti Trebnje, kjer bo ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. Kot ponudbena cena za parceli 1333/1 in 1333/3 se upošteva sorazmerna cena, pridobljena na javni dražbi, ki odpade na posamezno parcelo, glede na izklicno ceno za vse tri nepremičnine. V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe za parcelo na Upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem. V tem primeru se uspelemu dražitelju povrne vplačana varščina v celoti oziroma sorazmernem deležu glede na vrednost nepremičnine, ki je bila prodana predkupnemu upravičencu (za parcele, ki se prodajajo v paketu). Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Kupec mora v roku šest dni od podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega posla na pristojno Upravno enoto. Kupec mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva, ko pristojna Upravna enota odobri pravni posel. 6. Pošiljanje prijav, kraj in čas javne dražbe Dražitelji se na javno dražbo prijavijo z oddajo prijavnice na priloženem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani, katere obvezna priloga je potrdilo o plačilu varščine. Dražitelji morajo ustrezno označiti za dražbe katerih parcel se prijavljajo in predložiti potrdila o plačilih posamičnih varščin za vse parcele, za katere se prijavljajo. Če varščina za posamezno parcelo ne bo plačana ali ne bo plačana v ustreznem (prenizkem) znesku do roka za prijave, bo prodajalec štel, da se je dražitelj prijavil zgolj za dražbe parcel, za katere je plačal ustrezno varščino. Dražitelji morajo prijave oddati najkasneje do 10. 6. 2013 do 12. ure na naslovu prodajalca Občina Mirna, Glavna cesta 28, Mirna. Vloge oddane na pošto morajo prispeti na naslov najkasneje do izteka navedenega roka. Kasnejše prijave bodo štele za prepozne in na njihovi podlagi prijavitelji ne bodo mogli pristopiti k dražbi. Javne dražbe za posamezne predmete prodaje se bodo vršile dne 12. 6. 2013 na sedežu Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, velika sejna soba, s pričetkom ob 9. uri. Glede na število prijav za posamezne parcele bo prodajalec na spletni strani, www.mirna.si najmanj 1 dan pred pričetkom izvajanja dražb objavil časovni razpored dražb po posameznih parcelah, glede na število prispelih prijav k dražitvi posameznih parcel. Dražitelji so dolžni v času pred dražbo redno spremljati vsebino spletne strani in sami nosijo odgovornost za spregled informacij, ki jih preko spletne strani posreduje prodajalec v zvezi z dražbo. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnine in ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Odda prijavo na dražbo z izpolnitvijo prijavnega obrazca najkasneje do roka za oddajo prijav. Dražitelj v prijavi navede za dražbo katerih parcel se prijavlja. Dražitelj ne more sodelovati v dražbi parcel za katere se ni pravočasno prijavil in plačal ustrezne varščine. Prodajalec bo dražitelje, ki so podali nepopolne prijave (razen varščine, ki je obvezni bistveni sestavni del prijave in mora biti plačana pred potekom roka za oddajo prijav) pozval, da jih dopolnijo najkasneje do začetka dražbe. Dražitelji morajo v takem primeru pred dražbo odpraviti vse pomanjkljivosti prijave. – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. V primeru, da dražitelj odstopi od svoje prijave kadarkoli po plačilu varščine, se mu le-ta ne vrne. – V primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec, predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe. – Predloži fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) za fizično osebo, samostojnega podjetnika ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb. 7.2 Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec registrirati pri pooblaščeni osebi prodajalca v poslopju, kjer bo izvedena dražba, vsaj 15 minut pred začetkom dražbe. Ponudnik oziroma pooblaščenec mora predložiti veljaven osebni dokument in pooblastilo, če se udeležuje dražbe na podlagi pooblastila. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Javna dražba bo potekala v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji morajo vplačati varščino, ki znaša najmanj 10% izklicne cene posameznega predmeta prodaje, na podračun enotnega zakladniškega računa Občina Mirna številka: SI56 0110 0010 0021 292 (Banka Slovenije), sklic na številko: SI00 722100 in namen: številka parcele (npr. za parc. št. 1347/2 se namen glasi “Varščina za 13472”). Varščina se vplača ločeno za vsako parcelo. Kjer se prodaja več parcel hkrati (zap. št. 1), se navede parcelna številka prvo navedene parcele. 8.2 Plačana varščina se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne pristopi k dražbi ali ne izpolnjuje pogojev za udeležbo na dražbi, prodajalec obdrži varščino. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o posamezni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Mirna, tel. 07/30-47-153, elektronski naslov: tanja.sinkovec@mirna.si, kontaktna oseba je Tanja Šinkovec. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, ki so oziroma bi morale biti kupcu znane (so navedene v javnem razpisu oziroma so razvidne iz zemljiške knjige). Dražitelji so dolžni preveriti dejansko stanje in pravno stanje nepremičnin preden se prijavijo k dražbi. Prodajalec ne odgovarja za geološko stabilnost tal zemljišč ali druge sorodne pomanjkljivosti samega zemljišča. Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet prodaje, pridržuje odkupno pravico in pravico vpisa neodplačne služnostne pravice za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne infrastrukture in služnost dostopa do javne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto povišano najvišjo 
ponudbo. Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem Občine Mirna v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13).
 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo: – oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena, ali če je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu do četrtega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne; – oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja; – druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi javno dražbo, ali cenilca. 10.6 Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma dražbe. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s pisnim sklepom. Odločitev župana je dokončna. Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema poziva skleniti prodajno pogodbo skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Če kupec v roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe. Kupec plača poleg kupnine še 20% DDV oziroma 2% DPN in stroške notarskih storitev povezanih s sklenitvijo pogodbe in vpisom lastninske pravice ter ostale potrebne storitve. 10.7 Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/.
Občina Mirna

AAA Zlata odličnost