Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Ob-2654/13 , Stran 1639
Ob-2654/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, objavljata na podlagi 33. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Upravljavec in organizator javne dražbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec. II. Opis predmeta prodaje: Prodaja stavbnega, pisarniškega in drugega rabljenega pohištva, in sicer gre za več kosov, razdeljenih v naslednje sklope: – delovna in odstavna površina, – delovna površina s koritom, – element ob steni, – element z inox pultom, – element, – fotelj, – stol, – miza delovna, – miza pisalna, – miza klubska ali prekoposteljna, – miza laboratorijska ali kotna ali za nego dojen, – omara, – omarica nočna, – omarica viseča, – polica pod oknom, – pult, – stena obešalna, – korito za rože, – korito pomivalno, – hladilnik, – radiator, – umivalnik keramični. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena premičnin je: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji višanja izklicne cene: Najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 5,00 EUR. 3. Za udeležbo na dražbi ni potrebna varščina. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. 4. Način in rok plačila kupnine: Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora poravnati kupnino za premičnino na mestu dražbe. Plačilo se izvede z gotovino. IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premičnin. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti osebni dokument ter izkazati pravni interes za udeležbo v javni dražbi. V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 28. 5. 2013, ob 10. uri, v prostorih skladišča, na naslovu: Francetova 23, Slovenj Gradec. VI. Drugi pogoji S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da prodajalcu po opravljeni javni dražbi takoj gotovinsko poravna kupnino. Dokazilo o plačilu je blagajniški prejemek, ki se izpiše v dveh izvodih. Original prejme dražitelj, kopija ostane prodajalcu. Javna dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. VI. Drugo Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec. Kontaktna oseba je Alenka Jezernik, univ. dipl. prav., tel. 02/88-23-408, in je dosegljiva vsak dan od dneva objave do dneva javne dražbe, med 9. in 15. uro. Ogled premičnin je možen na dan javne dražbe, od 8. do 10. ure. Premičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost