Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

Ob-2656/13 , Stran 1660
Ob-2656/13
Svet Centra za socialno delo Dravograd na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 ZUPJS, 57/12) in na podlagi 28., 29. in 30. člena Statuta Centra za socialno delo Dravograd ter sklepa 7. seje Sveta Centra za socialno delo Dravograd, z dne 14. 5. 2013, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Dravograd. Razpisni pogoji: za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima končano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – ima pet let delovnih izkušenj, – ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja ali – ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program s smernicami dela za mandatno obdobje. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Dravograd, Meža 4, 2370 Dravograd – v zaprti kuverti, z oznako ˝Ne odpiraj – razpis za direktorja˝. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Svet Centra za socialno delo Dravograd

AAA Zlata odličnost