Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

203. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

239. Uredba o ureditvi trga z vinom
240. Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom

Odloki

241. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«

Sklepi

204. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
205. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
206. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu, v Zvezni republiki Nemčiji
242. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

MINISTRSTVA

207. Pravilnik o načinu izvajanju zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave
208. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
210. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
211. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2012
243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu
245. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov
246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
247. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
248. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

SODNI SVET

212. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)
214. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
215. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih
216. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2011
217. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2011
249. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

218. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
219. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB9)

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

220. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Idrija

221. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Jesenice

222. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Kranj

223. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo)

Ljubljana

224. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin

Logatec

226. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec

Log-Dragomer

225. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 - Log

Medvode

227. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata članice Občinskega sveta Občine Medvode

Mežica

228. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Slovenska Bistrica

229. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica

Sodražica

230. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«
231. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«

Šmarje pri Jelšah

232. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
233. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
234. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Turnišče

235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče

Žiri

236. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2012
237. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri

Žirovnica

238. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Žirovnica - novi center – ŽI 2

POPRAVKI

250. Popravek Količnika rasti cen prehrambnih izdelkov
251. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci
252. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti