Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

229. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica, stran 446.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 55. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št 55/10) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04 (58/04 popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje občinske uprave Občine Slovenska Bistrica in delovna področja notranjih organizacijskih enot ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakoni, statutom Občine Slovenska Bistrica, z drugimi splošnimi akti in s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, s podjetji ter z drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
(1) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili in z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah, izdajanjem informativnega glasila in drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki javnosti omogoča, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa tudi vodje oddelkov občinske uprave ali drugi javni uslužbenci občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za finance in računovodstvo;
– oddelek za splošne in pravne zadeve;
– oddelek za družbene dejavnosti;
– oddelek za okolje in prostor;
– oddelek za gospodarstvo.
6. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
7. člen
(1) Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev;
– normativno pravnih zadev;
– upravnih zadev;
– javnih financ;
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma;
– družbenih dejavnosti;
– varstva okolja in urejanja prostora;
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture;
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
(2) Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
(3) Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
III. DELOVNA PODROČJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
8. člen
Naloge občinske uprave se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah, praviloma oddelkih, lahko pa tudi uradih, sektorjih, službah in referatih, po posameznih področjih dela.
9. člen
Oddelek za finance in računovodstvo opravlja naslednje naloge:
– priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna;
– strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
– spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in dajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– priprava premoženjske bilance občine;
– izvajanje notranjih kontrol;
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
10. člen
Oddelek za splošne in pravne zadeve opravlja naslednje naloge:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na področje dela oddelka za splošne in pravne zadeve;
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter drugih delovnih teles;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in s tehnično opremo;
– upravljanje z občinskim stvarnim premoženjem;
– nudenje strokovne pomoči krajevnim skupnostim in institucijam civilne družbe pri njihovem delovanju;
– strokovna opravila s področja javnega naročanja;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– uvajanje, gradnjo, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema;
– pridobivanje podatkov iz uradnih baz in obdelavo podatkov za potrebe organov občine;
– izobraževanje in usposabljanje delavcev uprave za delo in uporabo informacijskega sistema;
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na družbene dejavnosti;
– priprava in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, knjižničarstva, športa, socialnega varstva in na drugih področjih družbenih dejavnosti;
– priprava in uresničevanje programov razvoja vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, knjižničarstva, zdravstva, športa in socialnega varstva;
– materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove in osnovno šolstvo;
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe;
– zagotavljanje sredstev za izvajanje osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranje stanovanjskih najemnin, enkratnih denarnih pomoči in drugih pomoči občanom ter varstva občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih;
– načrtovanje, skrb za izvajanje, koordinacija in zagotavljanje sredstev za izvajanje programov za otroke, mlade in starejše občane;
– zagotavljanje službe pomoči na domu;
– zagotavljanje sredstev za financiranje družinskih pomočnikov;
– opravljanje nalog v zvezi z podeljevanjem občinskih štipendij za študente;
– koordiniranje javnih del s področja pristojnosti oddelka;
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali preko javnih zavodov na tem področju;
– zagotavljanje pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za te programe;
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine;
– pospeševanje razvoja športa in rekreativnih dejavnosti;
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe za področje družbenih dejavnosti;
– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja;
– priprava koncesijskih aktov za področje družbenih dejavnosti;
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju družbenih dejavnosti;
– planiranje in spremljanje porabe sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti;
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na področje dela oddelka za okolje in prostor;
– priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja občinskega prostorskega načrta in prostorskih izvedbenih aktov;
– organiziranje in skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti;
– priprava in uresničevanje aktov občine za področje oskrbe s pitno vodo;
– priprava in uresničevanje aktov občine za področje odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda;
– priprava in uresničevanje aktov občine za področje zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov;
– sodelovanje pri pripravi in skrb za uresničevanje programa za javno snago in čiščenje javnih površin;
– sodelovanje pri pripravi in skrb za uresničevanje programa za urejanje javnih poti in javnega prevoza;
– sodelovanje pri pripravi in skrb za uresničevanje programa urejanje javnih parkirišč, trgov in ulic;
– priprava, nadzor, sodelovanje pri gradnji, vzdrževanju, urejanju občinskih cest in drugih javnih površin;
– priprava in uresničevanje aktov občine za področje javne razsvetljave;
– priprava in uresničevanje aktov občine za področje plakatiranja;
– priprava in uresničevanje aktov občine za pokopališko in pogrebno dejavnost;
– priprava in izvajanje koncesijskih aktov;
– priprava in izvajanje predpisov s svojega delovnega področja;
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev ter vodenje potrebnih aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev;
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture občine;
– priprava razpisov za izvajanje del za vsa področja javnih gospodarskih služb;
– skrb za naravno dediščino;
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
13. člen
Oddelek za gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na področje gospodarskih dejavnosti;
– priprava vlog, spremljanje in poročanje za projekte sofinancirane iz evropskih in državnih sredstev;
– spremljanje razpisov za potrebe občine;
– izdelava in vodenje registra premoženja občine;
– gospodarjenje s stanovanjskim fondom občine;
– priprava strokovnih nalog za organizirano stanovanjsko gradnjo, zlasti socialnih in kadrovskih stanovanj;
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine;
– skrb za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, obrti in podjetništva;
– trgovske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti;
– skrbi za razvoj in pospeševanje kmetijstva in gozdarstva ter promet s kmetijskimi in drugimi zemljišči;
– spremljanje gospodarskih gibanj; analitična in statistična dejavnost;
– priprava predpisov s svojega področja;
– planiranje in spremljanje porabe sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– priprava koncesijskih aktov za področje gospodarstva;
– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja;
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju gospodarstva;
– druge naloge, ki spadajo v to področje.
IV. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
15. člen
(1) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah;
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
(3) Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
(4) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
(5) Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave vodje teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.
(6) Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Aktom o sistemizaciji delovnih mest.
16. člen
(1) Posamezne oddelke občinske uprave vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan. Vodje oddelkov občinske uprave odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran oddelek občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
(2) Vodje oddelkov sodelujejo z drugimi oddelki občinske uprave pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z občinskimi ter državnimi organi.
(3) Vodja oddelka občinske uprave je za svoje delo odgovoren direktorju občinske uprave in županu.
17. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom občine in z Aktom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni predstojniku notranje organizacijske enote in direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
18. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan.
19. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
20. člen
(1) Za izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora in redarske službe je ustanovljen skupni organ Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole.
(2) Za izvajanje nalog na področju civilne zaščite je ustanovljen Skupni organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(1) Župan v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Slovenska Bistrica, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta.
(2) Prvi odstavek 20. člena tega odloka se začne uporabljati z dnem ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makol.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/99, 100/08 in 26/10).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2011-7/6
Slovenska Bistrica, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti