Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 2/2012 Ob-1212/12 , Stran 172
Št. 2/2012 Ob-1212/12
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/07) in Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 04/11), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2012. Mestna občina Velenje bo sofinancirala aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so naslednje: – zastopanje in uveljavljanje interesov mladih; – izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja; – urbana mladinska kultura; – šport za mlade; – mladinsko-politične aktivnosti; – informiranje in svetovanje za mlade; – socialne in humanitarne aktivnosti za mlade; – regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje ter – druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim. Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti organizacij članic Mladinskega sveta Velenje. Sofinancirajo se tudi mladinske projektne dejavnosti posameznikov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članic Mladinskega sveta Velenje. Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek. Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter oprema za mladinsko dejavnost niso predmet tega razpisa. Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji pa projekta iz neupravičenega razloga niso realizirali. Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani. II. Prijavitelji Na javni razpis se lahko prijavijo: – organizacije članice Mladinskega sveta Velenje, – posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članic Mladinskega sveta Velenje. Informacija o organizacijah članic Mladinskega sveta Velenje je dosegljiva na spletni strani www.msv.si. III. Razpisni rok: razpis se začne 27. januarja 2012 in se zaključi 27. februarja 2012. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava mora zajemati: a) izpolnjen prijavni obrazec, b) podpisan vzorec pogodbe. Prijavitelji morajo prijave oddati do 27. februarja 2012 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – mladinske projektne aktivnosti 2012«. Vsak prijavitelj lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več projektih. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2012 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 1. marca 2012, ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: Komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) izvedba projekta, e) aktualnost projekta, f) predviden način izvedbe projekta in g) partnerstva v projektu. Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 10.600 €. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Mestna občina Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju izbranega mladinskega projekta v letu 2012. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (priložnosti/javne objave) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan, na tel. 03/89-61-678 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (priložnosti/javne objave).
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti