Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 000840 Ob-1197/12 , Stran 183
Št. 000840 Ob-1197/12
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v skladu z Zakonom o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (Uradni list RS, št. 66/07) ter sklenjenim Sporazumom o delitvi nepremičnin v družbeni lastnini z vknjiženo pravico uporabe z dne 20. 11. 2006 in aneksi k sporazumu, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Sindikalni izobraževalni center v Radovljici
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljub­ljana, matična številka: 5163099, ID št. za DDV: 15268829. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo je Sindikalni izobraževalni center Radovljica, Gradnikova 1, Radovljica, stoječ na parc. št. 116/2, 116/3, 116/5, 116/8, 116/12, 116/13 in 156/1, vse vpisane pri vložni številki 279, k.o. 2157 Predtrg. Nepremičnine se nahajajo na severovzhodnem robu mesta Radovljica in v naravi predstavljajo hotelsko-poslovni objekt, depandanso, klubski prostor, parkirišče in funkcionalno zemljišče s parkom. 3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali izven EU, v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika, – sedež, – identifikacijska številka za DDV, – matična številka, – pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe, – pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo, – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, EMŠO, davčno številko (fizične osebe); b) ponudbeno ceno; c) fotokopijo izpiska iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma poslovnega registra (samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni; d) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa; e) izjava ponudnika, da ponudba velja še najmanj 30 dni po preteku oddajnega roka. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«. Ponudbo ponudniki vložijo na sedežu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova 4, Ljub­ljana na vložišče ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 100 Ljub­ljana. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na vložišče ZSSS do dne 27. 2. 2012, najkasneje do 12. ure. Na kuverti ponudniki označijo svoj naziv ter sedež. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma ne bodo popolne, se bodo štele kot neveljavne. 4. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila Komisija za izvedbo postopka prodaje ter o izbiri obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 5. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, lahko komisija za izvedbo postopka te ponudnike pozove, da v roku 3 dni povišajo svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja. 6. Nepremičnine se prodajajo kot celota po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri in pozivu k sklenitvi. Ponudnik mora ob podpisu pogodbe nakazati aro v višini 5 % ponujene cene, ki se šteje kot del kupnine. Plačilo dela kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe in je v primeru neplačila razlog, da prodajalec pogodbe ne sklene oziroma za takojšnjo razvezo pogodbe ter zadrži že plačano aro. V primeru, da v tem roku ne pride do podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca, prodajalec lahko pozove k sklenitvi pogodbe drugega ponudnika. 7. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi kolikor se ne dogovorita drugače. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je lahko razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži že vplačani del kupnine. Zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu celotne kupnine. 8. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, davek na promet nepremičnin ter stroške zemljiško­knjižnega prenosa plača kupec. 9. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 10. Dodatne podrobnejše informacije o nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled dokumentacije v zvezi z nepremičninami so možni po predhodnem dogovoru, in sicer na tel. 01/434-12-39.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti