Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 47802-1/2012-1 Ob-1228/12 , Stran 178
Št. 47802-1/2012-1 Ob-1228/12
Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00, e-pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net, mat. številka: 1358227, ID št. za DDV: SI44857390. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1 Predmet javne dražbe je stavba obstoječe glasbene šole, na naslovu Cesta prekomorskih brigad 32, Šempeter pri Gorici, številka stavbe 774, stoječe na zemljišču parc. št. 2950/1, k.o. 2315-Šempeter. Po katastrskih podatkih je nepremičnina poslovna stavba, v izmeri 116 m2 in dvorišče 52 m2. Zemljiško­knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 187.200,00 EUR. Navedena cene ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2 Pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šempeter – Vrtojba pravico zadržati vplačano varščino. 4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun Občine Šempeter – Vrtojba, TRR številka: 0138 3010 0014 409, sklic na številko: 720000, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 6. 2. 2012, na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, sejna soba v pritličju, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje pravne ali fizične osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobijo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). – Izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun Občine Šempeter – Vrtojba, TRR številka: 0138 3010 0014 409, sklic na številko: 720000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, tel. 05/335-10-00, elektronski naslov: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si, kontaktna oseba je Regina Dragoljević. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino. 10.2 Stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva niso zajeti v izklicni ceni in jih nosi kupec. 10.3 Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju komisija). 10.4 Komisija iz prejšnje alineje te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 15 dni brez obresti. 10.5 Javna dražba za nepremičnine je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.6 Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.7 Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost. 10.8 Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine. 10.9 Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba: www.sempeter-vrtojba.si.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti