Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

221. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 438.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) ter na podlagi 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09) je Občinski svet Občine Idrija na 9. redni seji dne 25. 10. 2011 sprejel sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 89/11). Na podlagi sprejetega sklepa občinska uprava izdaja naslednjo
U G O T O V I T V E N O O D L O Č B O
I.
Pri nepremičninah:
1. parc. št. 600/11, 600/12, 880, 880/1, 882/2, 882/3, 883, 884/1, 884/2, 884/3, 884/4, 884/5, 887/1, 887/2, 887/5, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 888/5, 889/1, 889/2, 889/3, 889/4, 889/5, 889/6, 889/7, 890/1, 891/1, 891/3, 892/1, 893, 894, 895/1, 896/1, 896/2, 897, 898/1, 899, 900, 901/1, 901/2, 901/3, 905, 1000, vse k.o. Ledine,
2. parc. št. 1120, 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1122, 1123, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126/2, 1126/3, 1126/4, 1126/5, 1126/6, 1126/7, 1126/8, 1126/9, 1126/10, 1126/11, 1126/12, 1126/13, 1126/14, 1126/15, 1126/16, 1126/17, 1127, 1128, 1129/1, 1129/3, 1130, 1131, 1132, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142/1, 1142/2, 1143/1, 1143/2, 1145/1, 1145/2, 1147, 1148, 1150, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1164, 1165, 1166, vse k.o. Vrsnik I,
3. parc. št. 745/6, 998, 999/1, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1001/1, 1001/2, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003, 1004/1, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/6, 1007/7, 1007/2, 1008/8, 1008/9, 1008/10, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, vse k.o. Dole,
4. parc. št. 845, 846, 853, 854, 855, 856, 860/1, 860/2, 861, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880/1, 880/4, 880/5, 880/6, 881, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 886, 887, 890/1, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 893, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 897/5, 898, 899/1, 899/2, 900/1, 900/2, 900/3, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 900/8, 901, 902, 903, 904, 906/1, 906/2, 906/3, 907, 914, 923, 930, 1017, vse k.o. Jelični Vrh,
5. parc. št. 653, 654, 655, 656, 658/1, 658/2, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 665/6, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 669, 670/1, 670/2, 670/3, 671, 672, 673, 674, 675/2, 675/4, 675/5, 675/7, 675/8, 675/9, 675/10, 676, vse k.o. Idrijski Log,
6. parc. št. 117/12, 593/3, 697/11, 749/12, 749/14, 749/15, 749/17, 761/5, 832/42, 832/43, 832/80, 930/4, 1058/11, 1058/12, 1058/13, 1070/11, 1070/12, 1070/21, 1070/38, 1070/39, 1070/40, 1080/4, 1095/4, 1095/7, 1095/12, 1106/32, 1115/12, 1143/12, 1480/8, 1526/1, 1526/3, 1526/5, 1526/8, 1527/1, 1527/2, 1527/3, 1527/4, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533/4, 1533/5, 1533/6, 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1536/3, 1537/2, 1537/6, 1537/9, 1537/13, 1537/15, 1538, 1539, 1540/1, 1540/4, 1540/7, 1540/8, 1540/13, 1540/14, 1540/16, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1541/4, 1542, 1544/2, 1544/4, 1544/5, 1544/48, 1544/49, 1544/50, 1544/51, 1544/52, 1544/53, 1546, 1548, vse k.o. Godovič,
7. parc. št. 382/4, 980, 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5, 1365/7, 1365/10, 1365/17, 1365/19, 1365/20, 1365/22, 1365/24, 1365/26, 1365/29, 1365/32, 1366/1, 1366/2, 1267/1, 1368/2, 1368/3, 1368/4, 1369/1, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1374, 1375/1, 1375/4, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378/1, 1378/2, 1378/3, 1378/4, 1379/1, 1379/2, 1379/3, 1379/4, 1380, 1381/1, 1381/2, 1381/3, 1381/4, 1382/1, 1382/2, 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/7, 1383/9, 1383/10, 1383/17, 1383/19, 1383/21, 1383/26, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/7, 1384/8, 1384/9, 1384/10, 1385/1, 1385/2, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1387/4, 1387/8, 1387/9, 1387/10, 1387/11, 1387/6, 1387/7, 1388/1, 1388/3, 1388/4, 1389/1, 1389/2, 1389/3, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1390/4, 1390/5, 1390/6, 1391/1, 1391/2, vse k.o. Črni Vrh,
8. parc. št. 1569/38, 1569/40, 1569/41, 1569/42, 1569/43, 1569/44, 1569/45, 1686/44, 1686/45, 1686/46, 1686/47, 1686/48, 1686/49, 1686/50, 1792/2, 1792/3, 1792/4, 1792/5, 1793, 1794, 1795, 1796/1, 1796/2, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802/1, 1802/2, 1803, 1805/1, 1805/2, 1808/1, 1808/4, 1808/5, 1808/6, 1808/7, 1808/8, 1809/3, 1809/4, 1809/5, 1809/6, 1809/7, 1809/8, 1809/9,1810, 1813, 1814, 1815, 1816/1, 1816/2, 1817/1, 1817/2, 1818/1, 1818/2, 1819/2, 1819/3, 1819/4, 1819/5, 1820/1, 1820/2, 1822, 1823, 1825, vse k.o. Zadlog,
9. parc. št. 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 597/3, 597/4, 597/5, 619/1, 619/2, 619/3, 623, 624, 625, vse k.o. Kanji Dol,
10. parc. št. 864, 865, 866, 867/1, 867/2, 867/3, 868, 869, 870, 872, 873/1, 873/2, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 883/3, 884, 885/1, 885/2, 885/3, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 887/3, 888, 890 vse k.o. Lome, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Po pravnomočnosti odločbe se ugotovitveno odločbo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javno dobro v lasti Občine Idrija.
Obrazložitev:
V skladu s 13. členom Zakona o javnih cestah mora biti cesta v zemljiško knjigo vpisana kot javno dobro v lasti države za državno cesto in kot javno dobro v lasti občine za občinsko cesto. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javno dobro v lasti Občine Idrija torej pridobijo nepremičnine, ki predstavljajo omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, navedene v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/09, 73/10) in Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) kot površine za transport oziroma v naravi predstavljajo nekategorizirane dostopne poti do objektov.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, v roku 30 dni po objavi odločbe v Uradne listu Republike Slovenije. Eventualna pritožba se lahko vloži pismeno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri kateremkoli drugem sodišču.
Št. 478-31/2011-7
Idrija, dne 18. januarja 2012
Direktorica občinske uprave Občine Idrija
Mojca Remškar Planinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti