Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

208. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 387.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 – odl. US in 78/11) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/11) se na koncu 1. člena doda stavek, ki se glasi: »Določbe drugega odstavka 2. člena, prvega odstavka 7. člena, drugega odstavka 12. člena in prvega odstavka 46. člena tega pravilnika veljajo tudi za zasebne visokošolske zavode.«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se v tretjem stavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.«.
3. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z razpisom se objavijo tudi:
– število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce;
– število prostih vpisnih mest za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
– število prostih vpisnih mest za diplomante;
– postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili, oziroma za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
– število prostih vpisnih mest in postopek za vpis po merilih za prehode;
– postopki in roki za prijavo na razpis za diplomante;
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.«.
4. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika po vpisnem roku pred zadnjim nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci v zadnjem prijavnem roku lahko vpisujejo tudi na ta mesta. Razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, nato šele Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.«.
5. člen
V 7. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Vsi visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nameravajo razpisati javnoveljavne študijske programe, morajo razpis vsaj 14 dni pred prvim prijavnim rokom vnesti v evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva (v nadaljnjem besedilu: eVŠ).«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
6. člen
Tretji odstavek 9. člena se črta.
7. člen
V 12. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Če pa se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila, mora obrazec natisniti, podpisati in ga poslati po pošti na naslov, določen z razpisom. Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi v skladu z razpisom.«.
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem in drugem roku se lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu, za katerega se objavlja razpis.
Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. V tretjem roku se za redni študij lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, in kandidati, ki se prijavljajo za izredni študij. Ravno tako se v tretjem roku lahko prijavijo kandidati, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo pa v tem roku pravice do zamenjave izkoristiti tisti kandidati, ki so se v študijski program vpisali na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem roku istega leta.
Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, se za redni študij lahko prijavijo le na mesta za diplomante.«.
9. člen
V 14. členu se na koncu drugega odstavka doda stavek, ki se glasi: »Kandidat lahko pošlje več prijav.«.
10. člen
V 17. členu se drugi stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »O izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja odloča visokošolski zavod v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja.«.
11. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolska prijavno-informacijska služba takoj po izteku drugega roka na spletnem portalu eVŠ objavi podatke o še prostih vpisnih mestih za tretji rok. V tem roku visokošolski zavod sprejema prijave kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje.
Status kandidata s posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem prijavnem roku, se upošteva tudi v tretjem prijavnem roku.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Izbirni postopek se opravi najkasneje do 8. oktobra, vsak kandidat pa se z rezultatom tudi pisno seznani.«.
12. člen
V 39. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Študent, ki se iz 1. letnika izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, ko se je vanj vpisal, pravice do ponavljanja letnika ali zamenjave študija pa še ni izkoristil, lahko po tem študijskem letu še vedno koristi pravico do zamenjave študija ali ponavljanja letnika. Pri tem mora vrniti študentsko izkaznico.«.
13. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe prvega in drugega odstavka ter prve, druge, četrte, pete in sedme alinee tretjega odstavka 3. člena, 4., 5., 6. in 7. člena veljajo za razpis za vpis v študijske programe druge stopnje.
Določbe prvega in drugega odstavka ter prve, pete in sedme alinee tretjega odstavka 3. člena, 4., 5., 6. in 7. člena veljajo za razpis za vpis v študijske programe tretje stopnje.«.
14. člen
Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe v roku, določenem z razpisom, oddajo elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ. Kandidat lahko odda več prijav.
Po izteku vpisnega roka oziroma do 5. oktobra se visokošolskim zavodom posreduje imena tistih kandidatov, ki so se vpisali v več prvih letnikov rednega študija. Visokošolski zavod preveri, ali posameznik izpolnjuje pogoje za vpis v njegov študijski program, sicer ga pozove k izpisu.
Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda pa lahko sprejme sklep o povečanju števila razpisnih mest, h kateremu mora pred začetkom študijskega leta pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.«.
15. člen
V 47. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Študent, ki se iz 1. letnika izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, ko se je vanj vpisal, pravice do ponavljanja letnika ali zamenjave študija pa še ni izkoristil, lahko po tem študijskem letu še vedno koristi pravico do zamenjave študija ali ponavljanja letnika. Pri tem mora vrniti študentsko izkaznico.«.
KONČNI DOLOČBI
16. člen
5. člen tega pravilnika se začne uporabljati 1. marca 2012 za vse prijavne roke, ki začnejo teči 15. marca 2012, razen za prijavne roke po razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2012/2013 na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe, ne glede na način izvajanja študija.
7. člen tega pravilnika se začne uporabljati za prijavne roke po razpisih za vpis za študijsko leto 2013/2014, objavljenih v skladu s 5. členom tega pravilnika, za prijavne roke po razpisih za vpis za študijsko leto 2012/2013 pa, skladno s 5. členom in prvim odstavkom tega člena tega pravilnika, le v primeru, če se visokošolski zavod tako odloči.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2011/21
Ljubljana, dne 23. januarja 2012
EVA 2011-3211-0059
v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti