Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

215. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih, stran 391.

Na podlagi druge do sedme točke prvega odstavka 381. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih
1. člen
V Sklepu o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih (Uradni list RS, št. 106/07 in 36/08) se v 1. točki prvega odstavka 1. člena besedilo »67/07« nadomesti z besedilom »108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11«.
2. člen
V 2. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nacionalni sistem za poročanje je informacijski sistem za elektronsko posredovanje poročil Agenciji (v nadaljnjem besedilu: NRS).«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »106/07« doda besedilo »in 33/08«.
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdajatelj mora Agencijo nemudoma obvestiti o odložitvi objave notranje informacije. Izdajatelj Agenciji obvestilo posreduje z izpolnitvijo obrazca ODNI v NRS. Izdajatelj mora Agenciji preko NRS v okviru obrazca ODNI predložiti tudi dokumente ki so podlaga za navedbe iz obrazca ODNI ter druge dokumente, iz katerih izhaja, da je odložitev objave utemeljena.
(2) Če posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zaradi izpada internetne povezave oziroma nedelovanja NRS ni omogočeno, mora izdajatelj o tem nemudoma obvestiti Agencijo in ji obrazec ODNI nemudoma posredovati v pisni obliki oziroma po elektronski pošti. Takoj po vzpostavitvi internetne povezave oziroma takoj po začetku delovanja NRS mora zavezanec za poročanje podatke, ki so bili posredovani v pisni obliki, Agenciji sporočiti tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Vsebina obrazca ODNI je predpisana v Prilogi 1 tega sklepa.«
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdajatelj je dolžan skladno z določbami tega sklepa:
– sestaviti seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij, ker delajo zanj, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače (v nadaljevanju: seznam),
– o uvrstitvi na seznam predhodno obvestiti osebo iz prve alineje tega odstavka, jo seznaniti z veljavnimi predpisi in internimi akti glede ravnanja z notranjimi informacijami, s posledicami njihove kršitve ter pridobiti njeno pisno izjavo, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam.
(2) Izdajatelj mora v NRS voditi seznam na obrazcu SONI-1 s podatki, navedenimi na tem obrazcu. Njegova vsebina in navodila za izpolnjevanje so določeni v Prilogi 2 tega sklepa.
(3) Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, morajo izdajatelju sporočiti vse potrebne podatke, za izpolnitev obrazca SONI-1.
(4) Če posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zaradi izpada internetne povezave oziroma nedelovanja NRS ni omogočeno, mora izdajatelj takoj oziroma najkasneje v roku 2 delovnih dni od nastanka spremembe o tem obvestiti Agencijo in ji obrazec SONI-1 posredovati v pisni obliki oziroma po elektronski pošti. Takoj po vzpostavitvi internetne povezave oziroma takoj po začetku delovanja NRS mora zavezanec za poročanje podatke, ki so bili posredovani v pisni obliki, Agenciji sporočiti tudi na način iz drugega odstavka tega člena.
(5) Izdajatelj mora seznam redno dopolnjevati. Za redno dopolnjevanje šteje dopolnitev, o kateri je Agencija v NRS preko obrazca SONI-1 obveščena takoj oziroma najkasneje v 2 delovnih dneh od nastanka spremembe pri izdajatelju oziroma od dne, ko je bil zavezanec za poročanje s strani osebe, ki ji je dostopna notranja informacija, obveščen o spremembi drugih podatkov iz seznama (npr. o spremembi stalnega prebivališča, sedeža, spremembi redne zaposlitve idr.). Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, so dolžne izdajatelja obveščati o spremembah podatkov iz obrazca SONI-1 v roku 14 dni od dne, ko so izvedele za spremembo.
(6) Izdajatelj mora seznam dopolniti v naslednjih primerih:
– ko se spremeni razlog, zaradi katerega je oseba že uvrščena na seznam,
– ko se v seznam vključi katero koli novo osebo,
– ko se navede, ali in od kdaj dalje oseba, ki je že na seznamu, nima več dostopa do notranjih informacij in
– ko se spremenijo drugi podatki iz seznama (npr. o spremembi stalnega prebivališča, sedeža, spremembi redne zaposlitve idr.).
(7) Izdajatelj mora za zagotavljanje verodostojnosti seznama ves čas njegovega obstoja zagotavljati naslednje pogoje:
– da je dostop do seznama ter vnos podatkov vanj omogočen le pooblaščeni osebi, ki je natančno seznanjena s predpisi ter notranjimi akti izdajatelja glede ravnanja z notranjimi informacijami,
– da je voden na način, da je ob vsakem vnosu ali spremembi nespremenljivo zabeležen datum vnosa ter da tako vnesenih podatkov naknadno ni dopustno spreminjati za nazaj, jih izbrisati ali dopolnjevati.
(8) Izdajatelj mora zagotavljati hrambo informacij, vsebovanih v posamezni verziji seznama, pet let po njihovem vnosu.«
6. člen
16. člen se črta.
7. člen
V Prilogi 1 se v 2. točki besedilo »vrednostnih papirjev« nadomesti z besedilom »finančnih instrumentov«.
Doda se nova 7. točka, ki se glasi:
»7. dokumenti, iz katerih izhaja, da je odložitev objave utemeljena:«.
8. člen
V Prilogi 2 se obrazec SONI-1 spremeni tako, da se glasi:
1. točka Navodil za izpolnjevanje obrazca SONI-1 se črta.
Dosedanja 2. do 16. točka postane 1. do 15. točka.
Besedilo 2. točke (nova 1. točka) se spremeni tako, da se glasi:
»Pod točko 1 se vpišejo firma, sedež in matična številka izdajatelja finančnih instrumentov.«
Besedilo 6. točke (nova 5. točka) se spremeni tako, da se glasi:
»V stolpec 4 se vpiše EMŠO, matična številka ali KID številka osebe, ki ji je dostopna notranja informacija. EMŠO je enolična identifikacijska številka po zakonu, ki ureja centralni register prebivalstva, matična številka je enolična identifikacijska številka po zakonu, ki ureja poslovni register, KID pa je enolična identifikacijska številka, ki jo imetniku oziroma upravičencu dodeli klirinškodepotna družba.«
Besedilo 16. točke (nova 15. točka) se spremeni tako, da se glasi:
»Pod tabelo se zapišejo datum, ko je bil seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije (prvič) sestavljen, datum posodobitve oziroma dopolnitve seznama, ime in priimek osebe, ki je sestavila seznam ter podpis. V primeru izpolnitve obrazca SONI-1 v NRS se za datum posodobitve seznama šteje datum, ko je ta po elektronski poti posredovan Agenciji. V primeru posredovanja SONI-1 obrazca po elektronski pošti, se za datum posodobitve šteje datum, ko je ta posredovan po elektronski pošti. V primeru predložitve tiskanega obrazca SONI-1 se za datum posodobitve seznama šteje datum oddaje poštne pošiljke. V primeru izpolnitve SONI-1 obrazca v NRS, mora oseba, ki je obrazec sestavila, tega podpisati elektronsko, v primeru da je obrazec posredovan v tiskani obliki, mora biti lastnoročno podpisan.«
9. člen
Ta sklep začne veljati dne 1. 2. 2012.
Ljubljana, dne 24. januarja 2012
EVA 2012-1611-0023
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti