Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 002/2012 Ob-1236/12 , Stran 185
Št. 002/2012 Ob-1236/12
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, objavlja
javni poziv
kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljub­ljana. 2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnika člana pritožbene komisije. 3. Pogoji Za namestnika člana pritožbene komisije je lahko imenovana oseba, ki: – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, – ima opravljen pravniški državni izpit, – ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na sodišču. 4. Mandat namestnika člana pritožbene komisije: mandat namestnika člana pritožbene komisije traja štiri leta. Posamezen namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma. 5. Pristojnost pritožbene komisije Pritožbena komisija odloča o: – pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov, – pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih programov ter – pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja. 6. Vsebina prijave Prijava kandidata mora vsebovati: – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. 7. Rok in naslov za vlaganje prijav Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo »za javni poziv kandidatom za namestnika člana pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljub­ljana. Rok za vlaganje prijav je odprt do zapolnitve mesta namestnika člana pritožbene komisije. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki. 8. Merila izbire Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja merila: 1. izkušnje: – izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva, ipd.), – delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih, – izkušnje z opravljanjem podobnih del; 2. znanje: – poznavanje problematike področja (delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov, ipd.), – poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu), – strokovna uveljavljenost na področju. Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije (www.nakvis.si). 9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Mateja Bajuk, e-pošta: mateja.bajuk@nakvis.si. 10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti