Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

207. Pravilnik o načinu izvajanju zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave, stran 382.

Na podlagi petega odstavka 16. člena ter tretjega in šestega odstavka 16.a člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 98/11 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o načinu izvajanju zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– način izva­janja pooblastila zakonitega zastopnika;
– način medsebojnega sodelovanja zakonitega zastopnika, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in krajevno pristojnega centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) pri izvajanju skrbi za oseb­nost, pravice in koristi mladoletnika brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: mladoletnik);
– način zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnika zunaj azilnega doma ali njegove izpostave;
– način oblikovanja in vodenja seznama zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Skupnost centrov za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: skupnost);
– vsebino in način izvedbe usposabljanja kandidatov za zakonite zastopnike ter potrdilo o usposabljanju in
– merila za izračun višine nagrade in povračila potrebnih stroškov zakonitega zastopnika.
2. člen
(način izvajanja pooblastila)
(1) Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika na način in v obsegu, določenem v Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 98/11 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Zakoniti zastopnik se je dolžan pri vsakem važnejšem opravilu posvetovati z mladoletnikom, če je mladoletnik sposoben razumeti pomen in posledice posameznega opravila.
(3) Zakoniti zastopnik je dolžan mladoletnika na primeren način redno obveščati o izvedenih aktivnostih.
(4) Če mladoletnik zakonito zastopanje potrebuje tudi na področju, ki ga pooblastilo iz četrtega odstavka 16. člena zakona ne zajema, se mladoletniku za to področje imenuje skrbnik v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja. O nastopu takih primerov sta zakoniti zastopnik in ministrstvo dolžna nemudoma obvestiti center.
(5) Zakoniti zastopnik lahko istočasno zastopa največ pet mladoletnikov. Kadar ni mogoče zagotoviti zakonitega zastopanja za vsakega mladoletnika, ki zastopanje potrebuje, lahko zakoniti zastopnik izjemoma istočasno zastopa največ osem mladoletnikov.
3. člen
(medsebojno sodelovanje)
(1) Medsebojno sodelovanje zakonitega zastopnika, ministrstva in centra mora biti usmerjeno v zagotovitev največje mladoletnikove koristi. Zakoniti zastopnik, ministrstvo in center so drug drugega dolžni ažurno obveščati o vseh pomembnih dejstvih oziroma izvedenih aktivnostih, ki se tičejo mladoletnika.
(2) Ministrstvo je dolžno zakonitemu zastopniku in centru omogočiti dostop do mladoletnika.
4. člen
(nastanitev, oskrba in obravnava mladoletnikov zunaj azilnega doma)
(1) Mladoletnikom, ki jim zaradi zdravstvenih ali drugih posebnih potreb ni mogoče zagotavljati ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave v azilnem domu ali njegovi izpostavi, se izjemoma ustrezna nastanitev, oskrba in obravnava zagotavljajo v drugi ustrezni instituciji v Republiki Sloveniji.
(2) Če mladoletniku zaradi zdravstvenih ali drugih posebnih potreb v azilnem domu ali njegovi izpostavi ni mogoče zagotavljati ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave, se o tem nemudoma pisno obvesti ministrstvo, ki obvestilo posreduje centru in zakonitemu zastopniku.
(3) Na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka center oziroma drugi pristojni organ ob sodelovanju zakonitega zastopnika izvede postopek nastanitve v druge primerne institucije, kjer morata biti mladoletniku zagotovljena tudi primerna oskrba in obravnava. O izvedenih ukrepih center oziroma drug pristojni organ sprotno obvešča ministrstvo.
(4) Če je to potrebno za razumevanje postopka iz prejšnjega odstavka ali za zagotavljanje primerne oskrbe in obravnave izven azilnega doma ali njegove izpostave, se v obsegu iz 10. člena zakona mladoletniku zagotavlja pravica do tolmača.
5. člen
(javni poziv kandidatom za zakonite zastopnike)
(1) Skupnost najmanj enkrat letno objavi javni poziv za pridobivanje kandidatov za zakonite zastopnike.
(2) Skupnost kandidate za zakonite zastopnike, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih za skrbnika določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, povabi na usposabljanje za zakonite zastopnike. Kandidate, ki pogojev ne izpolnjujejo, o tem obvesti.
6. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 24 ur. Skupnost organizira usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike najmanj enkrat letno. Po opravljenem usposabljanju skupnost kandidatu izda potrdilo o usposobljenosti za zakonitega zastopnika. Obrazec potrdila je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zakoniti zastopnik mora vsakih pet let od uvrstitve na seznam zakonitih zastopnikov opraviti dodatno usposabljanje, ki traja 8 ur. Na dodatno usposabljanje zakonitega zastopnika povabi skupnost. Po opravljenem dodatnem usposabljanju zakonitemu zastopniku skupnost izda potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju. Obrazec potrdila je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(program usposabljanja)
(1) Usposabljanje s področja družinskega prava zajema naslednje sklope:
– skrbništvo,
– rejništvo,
– varstvo otrokovih pravic.
(2) Usposabljanje s področja socialnega dela zajema naslednje sklope:
– zakonodaja s področja socialnega varstva v Republiki Sloveniji,
– spretnosti v socialnem delu z upoštevanjem načela največje otrokove koristi,
– medkulturne, rasne in verske značilnosti (delovanje verstev oziroma vpliv okolja na posameznika, kulturne in religiozne posebnosti, kulturni šok),
– razvoj medkulturnih kompetenc pri zagovorništvu otrok (samozavedanje lastnega sistema vrednot, soočanje s stereotipi, prilagodljivost).
(3) Usposabljanje s področja psihologije zajema naslednje sklope:
– razvojna psihologija (odraščanje v povezavi z izgradnjo in izgubo identitete, vplivi okolja, otrokove temeljne potrebe, motivacija, čustvovanje),
– delo z otrokom (vzpostavljanje zaupnega odnosa, način pogovora z otrokom, posttravmatski sindrom, izpostavljenost otrok tveganjem in nevarnostim).
(4) Usposabljanje s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azilnega prava zajema naslednje sklope:
– splošno o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– mednarodna zaščita kot človekova pravica,
– zakonodajo Evropske unije na področju mednarodne zaščite,
– pravni okvir mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji.
(5) Usposabljanje s področja dela z mladoletniki zajema naslednje sklope:
– značilnosti mladoletnikov,
– načela dobre prakse pri delu z mladoletniki,
– temeljni standardi za zakonite zastopnike mladoletnikov.
8. člen
(seznam zakonitih zastopnikov)
(1) Skupnost vodi seznam zakonitih zastopnikov (v nadaljnjem besedilu: seznam), na katerega uvrsti prejemnike potrdila o usposobljenosti. Skupnost seznam posreduje centrom za socialno delo.
(2) Skupnost po seznamu najmanj enkrat letno preveri, ali zakoniti zastopniki še izpolnjujejo pogoje za zakonitega zastopnika. Skupnost briše s seznama zakonitega zastopnika, ki sam tako želi, ki ni opravil dodatnega usposabljanja iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki ne izpolnjuje več pogojev za skrbnika, določenih z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, je pri opravljanju zakonitega zastopanja malomaren, zlorablja svoje pravice ali s svojim delom ogroža varovančevo varnost.
9. člen
(nagrada zakonitega zastopnika za opravljeno delo)
Zakonitemu zastopniku za zastopanje na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi mladoletnika ter v postopku priznanja mednarodne zaščite pripada nagrada v višini 20 eurov neto za dejansko opravljeno uro zastopanja. V čas zastopanja se ne vštevajo odmori med zastopanjem in čas čakanja na zastopanje.
10. člen
(stroški zakonitega zastopnika)
(1) Zakoniti zastopnik je upravičen tudi do povračila potrebnih stroškov. Potrebni stroški so potni in materialni stroški, ki so nastali zaradi izvajanja zakonitega zastopanja.
(2) Potni stroški prihoda zakonitega zastopnika od kraja njegovega stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer opravlja delo zakonitega zastopnika, ter njegove vrnitve, se zakonitemu zastopniku obračunajo v skladu s predpisi, ki urejajo povračila stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državni upravi.
(3) Materialni stroški (pisarniški material in pripomočki ter stroški komuniciranja) se ovrednotijo v višini deset odstotkov neto od odmerjene nagrade.
11. člen
(odmera nagrade in povračila stroškov)
(1) Zakoniti zastopnik uveljavlja izplačilo nagrade in potrebnih stroškov do desetega dne v mesecu za vsa opravljena zastopanja v preteklem mesecu. Zakoniti zastopnik za vsakega mladoletnika posebej predloži ministrstvu poročilo za izplačilo nagrade na obrazcu, ki je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Zakoniti zastopnik za opravljena zastopanja izven ministrstva predloži potrdilo institucije, kjer je zastopanje potekalo, v katerem mora biti opredeljeno, koliko časa je zastopanje trajalo.
(2) O odmeri nagrade in povračilu potrebnih stroškov na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni od prejema dokumentacije iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo.
(3) Zakoniti zastopnik je po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka dolžan izstaviti račun oziroma, če ne gre za zavezanca po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, podati pisno izjavo, da se z odločbo strinja.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2011/29
Ljubljana, dne 20. januarja 2012
EVA 2011-1711-0008
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister
 
Soglašam!
 
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti