Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

236. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2012, stran 455.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 7. seji dne 19. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žiri za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v evrih|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
|    |                    |   leta 2012|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 6.018.753,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.999.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 3.280.080,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.911.430,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  298.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   70.650,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  718.920,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   78.450,00|
|    |od premoženja              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |   2.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |   2.700,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |  339.770,00|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  296.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  178.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   70.000,00|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |  108.000,00|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.841.753,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  364.435,00|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    | 1.477.318,00|
|    |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|    |Evropske unije             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 6.334.323,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             | 1.312.064,50|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  338.299,50|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   55.090,00|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  894.675,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   7.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |   17.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            | 1.514.140,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |   28.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  874.500,00|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  141.650,00|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  469.490,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 3.418.009,50|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.418.009,50|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   90.109,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   29.000,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi       |   61.109,00|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –315.570,00|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   3.280,00|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   3.280,00|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila            |   3.280,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –3.280,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|    |V.)                   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  338.650,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  338.650,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  338.650,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   19.800,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   19.800,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   19.800,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |     0,00|
|    |RAČUNIH                 |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      - |       |
|    |ali 0 ali +               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  318.850,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  315.570,00|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo  - ali 0  |     0,00|
|    |ali +                  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 – 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana do investicijske vrednosti 300.000,00 EUR (podatek iz DIIP), nad to vrednostjo pa na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. stanovanjski sklad, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 23/01).
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 2.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50,00 evrov za posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 50.000,00 evrov, pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2012 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 50.000,00 evrov, pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 340.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012
Žiri, dne 20. januarja 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti