Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

238. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Žirovnica - novi center – ŽI 2, stran 457.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je župan Občine Žirovnica dne 13. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Žirovnica - novi center – ŽI 2
I.
Splošno
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za območje Žirovnica - novi center –ŽI 2. Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Priprava OPPN ŽI 2 je utemeljena v nadrejenem prostorskem aktu. Gre za stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Investitorji nameravajo zgraditi nove stanovanjske hiše.
Nova stanovanjska gradnja se načrtuje v naselju Žirovnica, ki je del občinskega in lokalnega središča ter ga tvori več vasi. Kljub agrarnemu značaju naselja so v njem prisotni tudi objekti z javnimi funkcijami in stanovanjski objekti.
Ob obravnavanem območju vodi regionalna cesta III reda Begunje–Žirovnica in železniška proga Ljubljana–Jesenice. Nepozidano stavbno zemljišče z oznako ŽI 2 (*) na severozahodu in jugovzhodu meji pretežno na kmetijske površine, sicer pa je vpeto med severni in južni del naselja Žirovnica nad železniško progo.
S podrobnim načrtom se ustvari v omenjenem območju kakovostno bivalno okolje, pri čemer se v čim večji meri ohranja naravno okolje, krajevno tipologijo in prepoznavno podobo naselja; zagotovi se ustrezno komunalno opremljenost in priključevanje na javno infrastrukturo, ter uredi potrebne dostope.
III.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za izdelavo OPPN ŽI 2:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09)
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
– veljavni Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/11) in
– ostali predpisi s področja urejanja prostora.
IV.
Določitev območja
Ureditveno območje obsega prostor z oznako ŽI 2 (*) namenske rabe SS, velikost 9002,33 m2 in bo posegalo na naslednja zemljišča s parc. št.:
– 1218, 17/1, 17/5, 18/1, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6 vsa v k.o. Žirovnica.
Območje OPPN je določeno v nadrejenem aktu, to je v OPN.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
OPPN ŽI 2 se načrtuje na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
V pripravo OPPN se eventualno vključijo tudi druge strokovne podlage, kolikor bi se izkazalo to za potrebno.
Variantne rešitve so predvidene v fazi izdelave strokovnih podlag.
VI.
Roki za pripravo OPPN z opredelitvijo posameznih faz
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Faza v postopku    |Nosilec     |Rok izvedbe     |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Sklep o pripravi OPPN |župan      |januar 2012     |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Analiza stanja in   |načrtovalec   |januar 2012     |
|izdelava strokovnih  |         |          |
|podlag v variantah   |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava osnutka OPPN |načrtovalec   |februar 2012    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Pridobivanje smernic  |pripravljavec  |februar, marec 2012 |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Pridobitev mnenja MOP |pripravljavec  |februar, marec 2012 |
|ali je za OPPN     |         |          |
|potrebno izvesti    |         |          |
|celovito presojo    |         |          |
|vplivov na okolje   |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izbira izdelovalca   |investitorji   |marec 2012     |
|CPVO (po potrebi)   |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Analiza smernic    |načrtovalec   |marec 2012     |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava študij in   |izvajalci    |april 2012     |
|elaboratov (po     |         |          |
|potrebi)        |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava dopolnjenega |načrtovalec   |april 2012     |
|osnutka OPPN      |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava CPVO (po   |izdelovalec OP  |maj 2012      |
|potrebi)        |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Pridobitev potrdila o |pripravljavec  |maj 2012      |
|ustreznosti CPVO s   |         |          |
|strani MOP (po     |         |          |
|potrebi)        |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in  |pripravljavec  |junij 2012     |
|javna obravnava OPPN  |         |          |
|(in OP)        |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Stališča do pripomb in |načrtovalec,   |julij 2012     |
|njihova potrditev   |župan      |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava predloga OPPN |načrtovalec   |julij 2012     |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Pridobivanje mnenj   |pripravljavec  |avgust 2012     |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava usklajenega  |načrtovalec   |september 2012   |
|predloga OPPN     |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Sprejem odloka na OS  |pripravljavec  |oktober 2012    |
|in objava       |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
Terminski plan se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.
VII.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|1  |Ministrstvo za kulturo,    |Majstrova ulica 10, 1000 |
|   |Direktorat za kulturno     |Ljubljana        |
|   |dediščino           |             |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|2  |Ministrstvo za kmetijstvo,   |Dunajska 58, 1000    |
|   |gozdarstvo in prehrano,    |Ljubljana        |
|   |Direktorat za kmetijstvo    |             |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|3  |Ministrstvo za obrambo, Uprava |Vojkova 61, 1000     |
|   |RS za zaščito in reševanje   |Ljubljana        |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|4  |Ministrstvo za obrambo,    |Kardeljeva ploščad 21,  |
|   |Inšpektorat RS za varstvo pred |1000 Ljubljana      |
|   |naravnimi in drugimi nesrečami |             |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|5  |Ministrstvo za obrambo,    |Vojkova 55, 1000     |
|   |Direktorat za obrambne zadeve, |Ljubljana (za področje  |
|   |Sektor za civilno obrambo   |obrambe         |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|6  |Ministrstvo za promet,     |Tržaška cesta 19, 1000  |
|   |Direkcija RS za ceste     |Ljubljana        |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|7  |Ministrstvo za promet,     |Langusova 4, 1000    |
|   |Direktorat za železnice in   |Ljubljana        |
|   |žičnice            |             |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|7a  |Slovenske Železnice, d.o.o.  |Kolodvorska ulica 11,  |
|   |Področje za nepremičnine (v  |1506 Ljubljana      |
|   |vednost)            |             |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|8  |Telekom Slovenije d.d.     |Ul. Mirka vadnova 13,  |
|   |                |4000 kranj        |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|9  |UPC Telemach d.o.o. PE     |Cesta Borisa Kidriča 41, |
|   |Gorenjska           |4270 Slovenski Javornik |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|10  |Javno podjetje JEKO-IN d.o.o. |Cesta maršala Tita 51,  |
|   |– Sektor oskrbe z vodo     |4270 Jesenice      |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|11  |Javno podjetje JEKO-IN d.o.o. |Cesta maršala Tita 51,  |
|   |– Sektor komunalnih dejavnosti |4270 Jesenice      |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|12  |Ministrstvo za gospodarstvo,  |Kotnikova 5, 1000    |
|   |Direktorat za energijo     |Ljubljana        |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|13  |Plinstal d.d. Jesenice, PE   |Ulica Mirka Vadnova 2,  |
|   |Kranj             |4000 Kranj        |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|14  |Elektro Gorenjska, Podjetje za |Ulica Mirka Vadnova 3A, |
|   |distribucijo električne    |4000 Kranj (področje   |
|   |energije d.d.         |distribucije električne |
|   |                |energije)        |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|15  |Občina Žirovnica        |Breznica 3; 4274     |
|   |                |Žirovnica        |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
|16  |Ministrstvo za okolje in    |Dunajska 48, 1000    |
|   |prostor, Direktorat za okolje, |Ljubljana        |
|   |Sektor za CPVO         |             |
+-----+-------------------------------+-------------------------+
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema vloge ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Pobudniki izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta so zasebni investitorji, ki financirajo izdelavo dokumentacije; v skladu z ZPNačrt je pripravljalec Občina Žirovnica.
IX.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2012
Žirovnica, dne 13. januarja 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti