Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 478-0025/2011 Ob-1240/12 , Stran 188
Št. 478-0025/2011 Ob-1240/12
Na podlagi 22. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem za leto 2011z dne 19. 5. 2011, objavlja Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1 Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka: 5883679, davčna številka: SI44743548. 2 Predmet prodaje in izklicna vrednost a) Stanovanje št. 07, s skupno stanovanjsko površino 54,97 m2 (prodajna površina 58,74 m2), v II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Rudarjevo 23a, Črna na Koroškem, parc. št. 61/21 in 69/3, objekt vpisan v zemljiško­knjižnem vložku št. 433, k.o. 906 – Črna. Izhodiščna cena: 32.000,00 EUR. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo urejajo kupci sami. Nepremičnina, ki je predmet javne ponudbe je last Občine Črna na Koroškem. V izhodiščni ceni nepremičnine 2 % davek na promet nepremičnin ni vključen. Plača ga prodajalec. Stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec. S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno nepremičnine. 3 Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja. 4 Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 4.2 Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. 4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino in k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. 4.4 Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. 4.5 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino. 4.6 Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi, v skladu z določili prodajne pogodbe. 5 Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine na katero se ponudba nanaša, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – način in rok plačila kupnine, – priloge iz točke 5.4 teh pogojev. 5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v 15 dneh od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana. 5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – Stanovanja št. 07 Rudarjevo 23A« na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem najkasneje do 13. 2. 2012 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. 5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu, – potrdilo o plačani varščini, – kopijo davčne številke oziroma ID za DDV, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 5.6 Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 6 Varščina 6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10 % ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na TRR Občine Črna na Koroškem, številka IBAN: SI56 0121 6010 0010 176, BIC BANKE: BSLJSI2X, s pripisom »varščina – stan. št. 07 Rudarjevo 23, koda namena: OTHR, referenca: SI00 478-0025-2011 in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini. 6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7 Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 15. 2. 2012 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Črna na Koroškem in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. 7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Črna na Koroškem oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med enakovrednimi ponudniki več občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil tudi najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravila pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika. 7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval nepravočasnih ponudb. 7.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje 13. 2. 2012, do 12. ure na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – Stanovanja št. 07 Rudarjevo 23A«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si. 8 Dodatne informacije Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se obrnite na Jasmino Omerović, tel. 02/870-48-13 ali GSM 031/784-626; e-mail: jasmina.omerovic@crna.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, t.j. na oglasni deski Občine Črna na Koroškem, na spletni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si in v Uradnem listu RS.
Občina Črna na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti