Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

220. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, stran 438.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis 252/99, 351/2008), 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 3/12) ter 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 256/99 in 297/03) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 21. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat pokriva naslednje lokalne gospodarske javne službe, in sicer:
1. oskrba s pitno vodo,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. vzdrževanje občinskih javnih cest,
4. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
5. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
6. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državne, ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja,
7. varstvo pred požarom.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druga dela in naloge, določene s predpisi občine.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
Redno zaposleni delavci režijskega obrata so vključeni v sistemizacijo delovnih mest občinske uprave.
6. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava občine.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
7. člen
Stroški delovanja režijskega obrata se pokrijejo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
8. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske službe.
9. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec, Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis št. 297/2003).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0025/2011-14
Dobrova, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti