Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje, stran 388.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in drugega odstavka 52. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
1. člen
V Pravilniku o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/81/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev deltametrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/8/ES), ureja posebne pogoje za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merila za določitev biocidnih proizvodov, ki se smejo prodajati le na določenih mestih prodaje.«.
2. člen
Druga alinea 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za razvrščanje, pakiranje in označevanje biocidnih proizvodov,«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– ukrepe za zmanjšanje tveganja, kot to izhaja iz ocene biocidnega proizvoda,«.
Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo nove četrta, peta, šesta in sedma alinea.
V novi peti alinei se za zapisom »61/06« doda novo besedilo »in 77/11«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Za potrebe tega pravilnika je specializirana prodajalna za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: specializirana prodajalna) prodajni objekt, kjer se opravlja promet z biocidnimi proizvodi na drobno in ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami.
(2) Le v specializiranih prodajalnah se smejo prodajati naslednji biocidni proizvodi:
a) zelo strupeni (T+):
– akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategoriji nevarnosti 1, 2,
– STOT SE 1 (specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1),
b) strupeni (T):
– akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorija nevarnosti 3,
– STOT RE 1 (specifična strupenost za posamezne organe – ponavljajoča izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1),
c) razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje z opozorilnimi stavki:
– R40 Možen rakotvorni učinek; H351 Sum povzročitve raka.
– R62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti; H361f Sum škodljivosti za plodnost.
– R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku; H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
– R64 Lahko škoduje zdravju dojenčka prek materinega mleka; H362 Lahko škoduje dojenim otrokom.
– R68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja; H341 Sum povzročitve genetskih okvar.
d) jedki (C):
– Jedkost za kožo, kategorije nevarnosti 1A, 1B, 1C.
e) razvrščeni z opozorilnima stavkoma:
– R42 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju; H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
– R43 Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo; H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
(3) Specializirana prodajalna mora voditi evidenco iz 44. člena zakona.«.
4. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(1) Biocidni proizvod lahko v specializiranih prodajalnah nabavlja le tista vrsta uporabnika, ki je navedena na etiketi. Če na etiketi vrsta uporabnika ni navedena, ga lahko nabavlja in uporablja tudi splošni uporabnik.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko biocidne proizvode iz prve alinee prvega odstavka 54. člena zakona nabavlja in uporablja v skladu s predpisom, ki ureja postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, le poklicni uporabnik.«.
5. člen
V 4. členu se besedi »prejšnjem členu« nadomestita z besedilom »3. členu tega pravilnika«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-141-2011
Ljubljana, dne 19. decembra 2011
EVA 2011-2711-0066
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti