Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

231. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«, stran 450.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03), 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB) ter v skladu z 49.a členom, tretjim odstavkom 49.b člena in drugim odstavkom 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 2. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), so Občinski svet Občine Loški Potok na 7. redni seji dne 17. 11. 2011, Občinski svet Občine Ribnica na 4. izredni seji dne 15. 12. 2011, Občinski svet Občine Sodražica na 7. redni seji dne 17. 11. 2011 in Občinski svet Občine Velike Lašče na 8. redni seji dne 17. 11. 2011 sprejele
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
S tem odlokom se ureja tudi pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in medsebojnih razmerij.
2. člen
Občine Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
3. člen
Sedež Medobčinskega inšpektorata je v Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu opravljajo svoje delo v prostorih občinskih uprav občin ustanoviteljic.
Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike z napisom: »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Loški Potok, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče.«
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo vsakokratni župani občin ustanoviteljic.
Župani na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Medobčinski inšpektorat deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Medobčinski inšpektorat je pristojen za odločanje na prvi stopnji v upravnih ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.
6. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinske inšpekcije in naloge občinskega redarstva.
Svoje naloge opravlja Medobčinski inšpektorat v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje Medobčinskega inšpektorata skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito deloval.
Seznam predpisov občine ustanoviteljice javno objavijo na svojih spletnih straneh.
7. člen
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v Medobčinskem inšpektoratu v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. To razmerje se uporablja tudi za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata, in sicer:
(1) Občina Loški Potok 11 %
(2) Občina Ribnica 53 %
(3) Občina Sodražica 12 %
(4) Občina Velike Lašče 24 %.
8. člen
Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka, v obliki seznama predpisov, objavljenih na spletnih straneh občin ustanoviteljic oziroma spletni strani Medobčinskega inšpektorata.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
9. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ Medobčinskega inšpektorata kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Medobčinski inšpektorat mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu Medobčinskega inšpektorata odgovarjajo solidarno občine, ki so organ ustanovile.
O izločitvi predstojnika organa Medobčinskega inšpektorata ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
10. člen
Medobčinski inšpektorat vodi in predstavlja vodja Medobčinskega inšpektorata (v nadaljevanju Vodja), ki ima status uradnika na položaju in ga imenuje in razrešuje župan Občine Ribnica, po predhodnem soglasju drugih županov občin ustanoviteljic, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja Medobčinskega inšpektorata je vodja medobčinske inšpekcije in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
11. člen
Vodja odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo Medobčinskega inšpektorata v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja predstavlja in zastopa Medobčinski inšpektorat, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela.
12. člen
Občina, v kateri ima Medobčinski inšpektorat sedež, ima za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata status delodajalca. Vsi zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu sklenejo delovno razmerje v Občini Ribnica.
Pravice in dolžnosti delodajalca na podlagi pooblastil županov občin ustanoviteljic izvršuje župan Občine Ribnica.
13. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinskega inšpektorata sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
III. SREDSTVA ZA DELO
14. člen
Medobčinski inšpektorat je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata, ki ga na predlog Vodje določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski inšpektorat sedež.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata je priloga k proračunom občin ustanoviteljic. Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.
Sredstva za zaposlene, stroške, blago in storitve, opreme ter stroške skupnih projektov v Medobčinskem inšpektoratu zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 7. člena tega odloka.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata je njen Vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za Medobčinski inšpektorat opravlja občinska uprava Občine Ribnica. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu s 7. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vsem županom. Občina izstopi z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje drugim občinam ustanoviteljicam.
Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30. 6. tekočega leta).
O izstopu iz Medobčinskega inšpektorata sprejmejo občinski sveti občin soustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim določijo rok, do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za skupno upravo ter določijo tudi ustrezni delež stroškov za morebitne presežne javne uslužbence.
Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata na podlagi tega odloka in dogovora iz 16. člena tega odloka.
V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Medobčinski inšpektorat prevzeme odprte zadeve na področju inšpekcije in redarstva ter dokonča vse začete postopke.
19. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejmejo uskladitev dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih povezanih s tem odlokom.
V šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata. V nadaljnjih šestdesetih dneh v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih imenujejo Vodjo.
20. člen
Medobčinski inšpektorat začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame Medobčinski inšpektorat javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame Medobčinski inšpektorat.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
Javnim uslužbencem se z akti iz prejšnjega odstavka ne more poslabšati položaj, ki so ga imeli v posamezni občini ustanoviteljici.
21. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata zadnji odločal. Če je uradno glasilo občine ustanoviteljice lokalno javno glasilo, odlok objavijo v prvi številki, ki jo izdajo. Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 032-1/11
Sodražica, dne 17. novembra 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
 
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
 
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
 
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti