Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Ob-1231/12 , Stran 195
Ob-1231/12
Na temelju 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 16. člena Statuta delniške družbe Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Litijska mesarija družba za pro­izvodnjo in konzerviranje mesa d.d., Šmartno pri Litiji,
ki bo v sredo, dne 14. 3. 2012 ob 10. uri, na Cesti Ljub­ljanske brigade 9a, 1000 Ljub­ljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje odv. Dušana Pungartnika, za preštevalki glasov pa Sanjo Bajt in Brigito Sečki. Seji skupščine prisostvuje notar Jože Sikošek, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljub­ljana, zaradi sestave notarskega zapisnika. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina sprejme na znanje letno poročilo o poslovanju za leto 2010 in pisno poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila. Skupščina podeli razrešnico upravi za leto 2010. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2010. 3. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Odpokličeta se dosedanja člana nadzornega sveta: – Vilibald Korošec, EMŠO: 1004963500152, stan. Okoška Gora 8, Oplotnica in – Borut Gros, EMŠO: 1805957500570, stan. Kidričeva cesta 37, Kranj. Za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, za dobo šestih let se izvolita: – Herman Malgaj, EMŠO: 1712966500046, stan. Košnica pri Celju 36B, 3000 Celje, – Zvonko Žvegler, EMŠO: 0109964500047, stan. Košnica pri Celju 41, 3000 Celje. 4. Poročilo o poslovanju družbe v letu 2011 ter predlog o dokapitalizaciji družbe v višini 850.000,00 EUR. Predlog sklepa: skupščina sprejme dokapitalizacijo družbe v višini 850.000,00 EUR 4.1. Osnovni kapital družbe se poveča največ za znesek 850.000,00 EUR in sicer od zneska 488.557,84 na največ 1.338.557,84 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom 850.000,00 EUR. 4.2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku iz točke 4.4. tega sklepa in po prodajni ceni delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku delnic (4,17... EUR), za kar bo družba izdala 203.694 navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice. 4.3. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnimi vložki, pri čemer je prodajna cena 1 delnice enaka pripadajočemu znesku delnice (4,17... EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 203.694 navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti, kot obstoječe delnice. 4.4. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži delnic v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki jo lahko izkoristijo v roku 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so dolžni delničarji vplačati prodajno vrednost delnic. 4.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki in s stanjem po izvedenem vpisu delnic. Nadzorni svet je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne spremembe tega sklepa, kolikor bi bilo potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register in sprejem čistopisa statuta. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za leto 2011 se za revizorja imenuje revizijska družba RATING d.o.o., Družba za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje, Gosposka 7, Celje. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi po pošti na sedež družbe najpozneje do vključno 10. 3. 2012. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na Cesta Ljub­ljanske brigade 9a, 1000 Ljub­ljana, od dneva objave sklica do dneva skupščine od 12. do 13. ure. Prevzem glasovnic Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Način glasovanja Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Litijska mesarija d.d. Uprava družbe direktor mag. Boštjan Marolt

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti