Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 330-1/2012-1 Ob-1188/12 , Stran 170
Št. 330-1/2012-1 Ob-1188/12
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava – Razdrto (Uradni list, št. 85 z dne 21. 9. 2007) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila pridobljena iz sredstev zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava – Razdrto za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za leto 2012
V letu 2012 je v proračunu Občine Vipava za ta namen predvidenih 20.000 EUR I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski pro­izvajalci (kmetijska gospodarstva), ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo na območju Občine Vipava (iz drugih občin samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih pogojev: – nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva, – nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije, – kmetija je aktivna, mladi gospodarji, – vlaganja v investicijo so perspektivna in evropsko primerljiva, – kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča. II. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala za subvencioniranje obrestne mere za: A. Agromelioracijo kmetijskih zemljišč (sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtnarstvo). B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije v pridelavo mleka in mesa na kmetijah. C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijah. D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z namenom tržne pro­izvodnje. III. Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu po posameznih panogah: A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč 1. Sadovnjaki – skupna površina nasadov na kmetijo: – (breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo = 0,2 ha), – minimalna letna obnova – 0,1 ha, – nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih 2. Travniki, pašniki – skupna površina travnikov in pašnikov na kmetijo najmanj 2 ha, – živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost, – minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha, – agromelioracija mora biti urejena po sodobnih tehnoloških navodilih, – izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del, – zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin. 3. Vrtnarstvo – Postavitev rastlinjakov B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije v povečanje pridelave mleka in mesa na kmetijah 1. Novogradnja hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje, – dolina minimalno 10, gorski predel 5 stojišč za krave, – dolina minimalno 40, gorski predel 15 stojišč za pitance, – hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €, – prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev, – drugi živinorejski objekti minimalnega obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve iz dejavnosti za katero je podan zahtevek, – oprema hlevov in dvorišč (linije molže, spravila sena, mehanizacija). 2. Adaptacija hlevov – za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje, – dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave, – dolina minimalno 15, gorski predel 9 stojišč za pitance, – hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €, – oprema hlevov in dvorišč (linije molže, spravila sena, mehanizacija). C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijah – nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino, – traktorjev goseničarjev, – sodobne strojne linije v poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu, – nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki), – nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu. Pomoči de minimis D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z namenom tržne pro­izvodnje – investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma, – investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin, – objekti za predelavo mleka in mesa na kmetijah, sušilnice za mesne izdelke. IV. Pogoji za kandidiranje: – subvencionira se celotna obrestna mera (referenčna mera in fiksni pribitek), – interesenti lahko pridobijo kredit v višini največ do 60 % vrednosti investicije, – maksimalna možna višina kredita na posameznega vlagatelja 42.000 €, – doba vračila do višine kredita 6.500 € je 3 leta, od višine kredita 6.500 € do 21.000 € je 5 let, nad 21.000 € pa je doba vračanja do 10 let, – enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite od višine 21.000 € naprej in z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene: – agromelioracija kmetijskih zemljišč (sadovnjaki), – novogradnja in adaptacija hlevov, – investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah z namenom tržne pro­izvodnje, – rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je do 14. 12. 2012. Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere se vlaga na posebnem obrazcu, ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava, in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti, je razvidno iz obrazca razpisne dokumentacije. V. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: 14. 12. 2012. VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, osebno ali priporočeno po pošti, z oznako »vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele do vključno 29. februarja 2012. VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka, določenega za predložitev vlog. VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri: – Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava, 5271 Vipava ali pri – Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina. IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namensko porabo sredstev pri investitorju. Če bo ugotovila, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva pridobitve teh sredstev do plačila. X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat. XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu morajo: – ohranjati in obdelovati trajne nasade, za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita, – vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike, za agromelioracijo travnikov in pašnikov še najmanj 10 let po pridobitvi kredita, – ohranjati število stojišč v govedoreji še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev, – imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti