Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Ob-1232/12 , Stran 164
Ob-1232/12
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2012 (v nadaljevanju: JR1–USP–2012)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljub­ljana. 1. Predmet javnega razpisa in razpisno področje Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja nevladnih in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij na področju knjige. Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige. 2. Cilji javnega razpisa JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v letu 2012 v okviru javnega projektnega razpisa JR1–USP–2012, v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – izvedba kakovostnih in prepoznavnih izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, – izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih na področju knjige. 3. Okvirna vrednost javnega projektnega razpisa JR1–USP–2012 ter obdobje in način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega projektnega razpisa JR1–USP–2012 znaša predvidoma 33.000,00 €. Dodeljena proračunska sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 Odl. US: U-I-1/11-15). JAK bo z izbranimi prijavitelji kulturnih projektov na področju poklicnega usposabljanja za leto 2012 sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 4. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Višina sofinanciranja JAK bo izbranim izvajalcem javnih kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2012 sofinancirala največ 70 % upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 € na prijavljeni kulturni projekt poklicnega usposabljanja. Sredstva sofinanciranja bodo odobrena za upravičene stroške projekta, povezane z izvedbo projekta v letu 2012. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. Upravičeni stroški: Med upravičene stroške sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo kulturnega projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR1–USP–2012 5.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR1–USP–2012 Prijavitelji na javnem razpisu JR1–USP–2012 morajo izpolnjevati naslednji splošni pogoj: 5.1.1. Da so nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) v Republiki Sloveniji. 5.1.2. Za sredstva z javnega razpisa JR1–USP–2012 ne morejo kandidirati: – javni zavodi, javni skladi in druge osebe javnega prava, ki jim država oziroma lokalna skupnost zagotavlja financiranje, – gospodarske družbe, – prijavitelji, ki so za isti kulturni projekt in isti namen že pridobili sredstva iz državnega proračuna, Dokazilo: OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. 5.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR1–USP–2012 Prijavitelji na javnem razpisu morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 5.1. javnega razpisa JR1–USP–2012, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da prijavljajo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki ni sestavni del programa v izobraževalnih ustanovah ali v javnih zavodih v Sloveniji, – da prijavljajo največ dva kulturna projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2012, – da prijavljajo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, kjer sodelujejo vsaj trije predavatelji, – da zagotavljajo dostopnost kulturnega projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige javnosti, – da se z istim kulturnim projektom na javni projektni razpis JR1–USP–2012 prijavljajo samo enkrat, – da za isti kulturni projekt na javni projektni razpis JR1–USP–2012 poda vlogo le en prijavitelj, – da prijavljajo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki bo v celoti realiziran v letu 2012, – da zaprošajo za sofinanciranja največ 70 % vseh upravičenih stroškov in največ 10.000,00 € na projekt, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30 % delež financiranja celotne vrednosti projekta iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega kulturnega projekta enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami ter OBR2–USP Finančna konstrukcija projekta. 6. Kriteriji za ocenjevanje in njihova uporaba Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Izbrani bodo tisti kulturni projekti poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki bodo v postopku izbire po kriterijih javnega razpisa JR1–USP–2012 ocenjeni višje. Kriteriji javnega razpisa JR1–USP–2012 so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 40 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 30 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu, pri čemer med izbranimi projekti ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. 8. Dokumentacija javnega razpisa JR1–USP–2012 Dokumentacija javnega razpisa JR1–USP–2012 obsega: – besedilo javnega razpisa JR1–USP–2012, – prijavni obrazec OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami, – prijavni OBR2–USP Finančna konstrukcija projekta. Dokumentacija javnega razpisa JR1–USP–2012 je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR1–USP–2012 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa JR1–USP–2012: – prijavni obrazec OBR1–USP Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami, – prijavni OBR2–USP Finančna konstrukcija projekta. – elektronska prijava na navedeni e-naslov: poklicno.usposabljanje@jakrs.si. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljub­ljana do 27. 2. 2012 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige z oznako JR1–USP–2012. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati morata biti najkasneje tega dne prijavna obrazca OBR1 in OBR2 poslana po elektronski pošti v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime prijavljenega projekta: poklicno.usposabljanje@jakrs.si. Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki. Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR1–USP–2012 v Uradnem listu RS, dne 27. 1. 2012 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 27. 2. 2012. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR1–USP–2012. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih in posebnih pogojev na razpisu JR1–USP–2012, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR1–USP–2012, bo pregledovala odpiralna komisija JAK. JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni po prejetju poziva JAK, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta na področju poklicnega usposabljanja za leto 2012. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 5. 3. 2012. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti