Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Ob-1214/12 , Stran 194
Ob-1214/12
Spoštovani delničar, vabimo vas, da se udeležite
11. redne skupščine
družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 27. 2. 2012, ob 12. uri, v veliki sejni sobi v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale. Predlog dnevnega reda: I. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. II. Izvolitev organov skupščine. III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2011. IV. Razno. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan, od 10. do 13. ure. Pogoji za udeležbo na skupščini Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Glasuje se lahko na naslednja načina: – z osebno udeležbo: delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da najkasneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni. – s pooblastilom: pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini, in sicer najkasneje četrti dan pred dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 23. 2. 2012 prijavite svojo udeležbo oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje na skupščini. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina. Če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev te točke ni potrebna. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Ponovno zasedanje skupščine Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50 % osnovnega kapitala družbe. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom dne 27. 2. 2012, ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Predlogi sklepov 11. redne skupščine družbe Heldom, družba za podjetniško svetovanje, d.d., z dne 27. 2. 2012. K točki II. Sklep: V organe skupščine se izvolijo: Za predsednika skupščine se izvoli Peter Zupan. Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž Osojnik in Anica Urankar. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Majda Lokošek. K točki III. Sklep: 1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 38.747,79 EUR se uporabi za naslednji namen: – razdelitev za dividende 27.012,96 EUR, – za razporeditev v preneseni dobiček 11.734,83 EUR. Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 EUR. Dividenda se izplača 14. 3. 2012. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine, t.j. 29. 2. 2012. Kolikor bo zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od 27.012,96 EUR, se razlika razporedi v druge rezerve iz dobička. 2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
Heldom d.d. Peter Zupan direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti