Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 430-8/2012-2 Ob-1195/12 , Stran 171
Št. 430-8/2012-2 Ob-1195/12
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2012
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2012, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena sredstva v višini 9.000 EUR. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2012. Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2012. 3. Pogoj za pridobitev sredstev Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: – sedež na območju Občine Litija, – sedež izven Občine Litija, če je več kot polovica registriranih članov društva iz območja Občine Litija, – sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine Litija in je v interesu Občine Litija. 4. Potrebna dokumentacija Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: – dokazilo o registraciji društva, – seznam članov društva iz Občine Litija, – poročilo o delu v preteklem letu, – letni finančno ovrednoten program dela, – izjava o točnosti navedenih podatkov, – izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 5. Način obravnave vlog: prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 30. 4. 2012. Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2012«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. 7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. 8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa dvignejo na Občini Litija, Jerebova 14, soba 39, kontaktna oseba: Peter Repovš, oziroma je dostopna na občinski spletni strani: www.litija.si.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti