Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 54450-5/2009/12 Ob-1237/12 , Stran 153
Št. 54450-5/2009/12 Ob-1237/12
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09 in 8/10), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 31. člen in 35. člen) in sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 19. 1. 2012, št OP RČV 3/2/008-0-MŠŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljub­ljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub­ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Namen razpisa je usposabljanje mentorjev v podjetjih za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v novih in prenovljenih programih na področju poklicnega izobraževanja. S tem se bodo zmanjšala strukturna neskladja, saj bodo novi diplomanti poklicnega in strokovnega izobraževanja bolje usposobljeni za opravljanje poklica. Cilj razpisa je usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih. Pričakovani rezultati: izvedenih bo več najmanj 24-urnih usposabljanj za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in za izvajanje praktičnega izobraževanja za najmanj 1800 mentorjev pri delodajalcih. Vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti: Usposabljanje mora potekati po programu za usposabljanje (v izvedbi prilagojeni na najmanj 24 kontaktnih ur z udeleženci usposabljanja) »Usposabljanje mentorjev dijakom oziroma študentom za praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetjih« in je del programa »Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja«. Program je bil razvit v projektu »Posodabljanje in razvijanje programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe v letih 2006–2007« in je bil delno sofinanciran iz sredstev ESS ter je prenovljen dostopen na spletnem naslovu: http://www.cpi.si/izobrazevalni-programi/novi-in-prenovljeni-studijski-ter-izobrazevalni-programi/pedagosko-andragosko-usposabljanje.aspx. Pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati: 1. Pripravljalne aktivnosti: 1.1. Načrt izvedbe programa usposabljanja za program usposabljanja mentorjev praktičnega usposabljanja z delom z naslednjimi obvezni elementi: – program usposabljanja za RPK (Razvojne značilnosti mladostnika in psihološke osnove učenja, poučevanja ter komunikacija) in SMU (Strategije in metode praktičnega usposabljanja), iz katerega mora biti razvidno število predavanj in vaj v skupnem obsegu najmanj 24 ur razporejenih na najmanj 3 dni, kot tudi število ur samostojnega dela udeleženca ter načrtovana zaključna predstavitev projektne naloge z zagovorom, – načrtovane teme projektnih nalog, – izvajalci usposabljanja posameznih sestavin obeh predmetov, pri čemer mora 75 % izvajalcev imeti visokošolsko izobrazbo, – izoblikovani najmanj dve projektni skupini za usposabljanje; vsako projektno skupino sestavljajo vsaj štirje izvajalci, od katerih jih mora 75 % (trije izmed štirih izvajalcev) imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, – načrt svetovanja in strokovne podpore udeležencem in – načrt samoevalvacije s priloženima evalvacijskima vprašalnikoma za udeležence in izvajalce usposabljanja. 1.2. Načrt izvedbe programa usposabljanja za program usposabljanja mentorjev praktičnega izobraževanja z naslednjimi obvezni elementi: – program usposabljanja za RPK (Razvojne značilnosti mladostnika in psihološke osnove učenja, poučevanja ter komunikacija) in SPI (Strategije in metode praktičnega izobraževanja), iz katerega mora biti razvidno število predavanj in vaj v skupnem obsegu najmanj 24 ur razporejenih na najmanj 3 dni, kot tudi število ur samostojnega dela udeleženca ter načrtovana zaključna predstavitev projektne naloge z zagovorom, – načrtovane teme projektnih nalog, – izvajalci usposabljanja posameznih sestavin obeh predmetov, pri čemer mora 75 % izvajalcev imeti visokošolsko izobrazbo, – izoblikovani najmanj dve projektni skupini za usposabljanje; vsako projektno skupino sestavljajo vsaj štirje izvajalci, od katerih jih mora 75 % (trije izmed štirih izvajalcev) imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri; – načrt svetovanja in strokovne podpore udeležencem in – načrt samoevalvacije s priloženima evalvacijskima vprašalnikoma za udeležence in izvajalce usposabljanja. 1.3. Organizacijski in terminski načrt izvajanja usposabljanj, ki mora biti skladen z zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov in poteka aktivnosti: – načrtovanje tolikšnega števila skupin udeležencev (maksimalno do 20 udeležencev v skupini), da bo v seštevku doseženo najmanj 600 mentorjev, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje – priložiti pismo/pisma o nameri delodajalca/delodajalcev, da na usposabljanje pošljejo vsaj 40 udeležencev in – terminski načrt predvidenih usposabljanj z navedbo kraja in prostora izvajanja, pri čemer je za vsako statistično regijo potrebno predvideti vsaj dve izvedbi Predavatelji navedeni v prijavnici se lahko med izvajanjem operacije s predhodnim soglasjem skrbnika pogodbe na MŠŠ nadomestijo z drugimi predavatelji, vendar morajo tudi ti na dan prijave projekta imeti enake reference kot so bile upoštevane pri ocenjevanju prijave. 2. Vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju, 3. Izdelava gradiva za udeležence usposabljanj najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju, 4. Izvedba usposabljanja za tolikšno število skupin udeležencev (maksimalno do 20 udeležencev v skupini), da bo skupni rezultat najmanj 600 mentorjev, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje, 5. Izvedba usposabljanja tako, da bodo vsako posamezno usposabljanje izvedli vsaj 4 predavatelji, 6. Izdaja potrdil udeležencem o opravljenem usposabljanju po predlogi ministrstva in vodenje evidence o izdanih potrdilih, 7. Izdelava poročila o izvedenih usposabljanjih in doseženih rezultatih projekta, 8. Izdelava samoevalvacijskega poročila: do dne 31. 8. 2013, delno poročilo do dne 6. 1. 2013 za usposabljanja izvedena v letu 2012, 9. Izvedba zaključne konference v sodelovanju z ostalimi izbranimi prijavitelji na tem javnem razpisu s predstavitvijo rezultatov projekta širši zainteresirani javnosti: v času od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013. Če je izvajalec konzorcij, se na ravni konzorcija izdela enoten program usposabljanja in enotno gradivo, ki ga uporabljajo vsi konzorcijski partnerji. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo zavodi, ki izvajajo poklicno in srednje ali višje strokovno izobraževanje ter zbornice, ki izvajajo naloge v skladu z 19. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04). Prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je na dan prijave registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti, – ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, – prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 55/09 – Odl. US), – je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine, – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta, – se strinja z uporabo osebnih podatkov izvajalcev v projektu za namene dokazovanja upravičenih stroškov, – zagotavlja, da sta vodja projekta in koordinator projekta, v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju (razvidno iz prijavnega obrazca), Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo vlagatelji potrdili z izjavo, ki je del razpisne dokumentacije. Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi samostojno ali kot član konzorcija za izvedbo projekta. V primeru, ko prijavo odda konzorcij, ki ga sestavlja več pravnih oseb, članice konzorcija podpišejo konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner in prijavi priloži konzorcijsko pogodbo. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) 1. Usposobljenost za izvedbo projekta (največ 20 točk) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Reference s področja izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (največ 20 točk) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Reference s področja izvajanja seminarjev (največ 20 točk) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Predvideno število udeležencev (največ 20 točk) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti (največ 20 točk) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je sto (100) točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj šestdeset točk iz vseh petih sklopov meril, pri čemer mora iz vsakega sklopa doseči vsaj pet točk. Izbrani bodo trije prijavitelji, ki bodo dosegli največje število točk. Doseči je možno največ 100 točk. Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem razpisu doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki je dosegel večje število točk pod merilom 1 Usposobljenost za izvedbo projekta. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 1 enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 2 Reference s področja izobraževalnih programov. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 2 enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 3 Reference s področja izvajanja seminarjev. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 3 enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 4 Predvideno število udeležencev. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 4 enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 5 Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 383.332,00 EUR. Ker bodo na razpisu izbrani trije prijavitelji, je za posamezno vlogo na razpolago največ 127.777,00 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 383.332,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – Za proračunsko leto 2012: 133.332,00 EUR – 113.332,20 EUR s PP 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – EU udeležba (85,00 %) in – 19.999,80 EUR s PP 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – slovenska udeležba (15,00 %), – Za proračunsko leto 2013: 250.000,00 EUR – 212.500,00 EUR s PP 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – EU udeležba (85,00 %) in – 37.500,00 EUR s PP 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – slovenska udeležba (15,00 %), Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 8. 2013. Obdobje upravičenosti izdatkov je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 12. 2013. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00 % Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 % 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %. 9. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: 1. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 2. delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce, 3. delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce, 4. delo preko študentskega servisa, 5. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), 6. založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, 7. stroški oglaševalskih storitev, 8. stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta plačani tretji osebi, 9. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, 10. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, 11. davek na dodano vrednost (DDV), 12. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške, so naslednji: 1. delo po podjemni pogodbi, 2. delo po avtorski pogodbi, 3. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 4. delo preko študentskega servisa, 5. stroški oglaševalskih storitev, 6. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi). Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4 Navodil Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS. 10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. 15. Zagotavljanje enakih možnosti Upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 18. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 29. 2. 2012 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub­ljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju. 21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija). Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljub­ljana, Masarykova 16. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v Navodilih za prijavo. 22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (Šolstvo / Strukturni skladi / Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pišete Brigiti Pavlovič na elektronski naslov: brigita.pavlovic@gov.si. 24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, bo upravičenec dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost