Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP), stran 390.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/02 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-32/2011/17 z dne 20. 12. 2011, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 9. seji dne 21. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)
1. člen
V Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11) se v prvem odstavku 4. člena na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in doda tretja alineja, ki se glasi:
»– na podlagi pogodb za izvedbo in financiranje izbranih projektov CRP, ki jih z izvajalcem posebej sklenejo agencija, udeleženec CRP ali skupno vsi udeleženci CRP, če jih je več, za svoj delež sredstev.«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se:
– v drugi alineji v 5. točki za besedo »CRP« doda besedilo »razen v primeru dvostranskih pogodb, ko sta pogodbeni stranki udeleženec CRP in izvajalec«,
– v drugi alineji v 6. točki za besedo »CRP« doda besedilo »po pogodbah, v katerih je pogodbena stranka« in
– v tretji alineji v 5. točki za besedo »pogodb« napiše vejico in doda besedilo »v katerih je pogodbena stranka«.
3. člen
V prvem odstavku 36. člena se črta besedilo »iz 32. člena«.
4. člen
V prvem odstavku 46. člena se:
– v prvi alineji številka »5« nadomesti s številko »4«,
– v drugi alineji na koncu besedila pika briše in doda beseda »ali« in
– doda tretja alineja, ki se glasi:
»z izvajalcem v skladu z določbo iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.«.
5. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pogodbo o izvajanju in (so)financiranju projekta pripravita agencija oziroma v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena udeleženec (udeleženci) CRP in jo pošljeta izvajalcu projekta v podpis.
(2) Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene dokumentacije mora izvajalec vrniti agenciji oziroma udeležencu CRP v roku, ki mu ga določi agencija.
(3) Agencija oziroma tisti udeleženec CRP, ki pripravi pogodbo, jo posreduje drugemu sofinancerju (sofinancerjem) v podpis.«.
6. člen
V prvem odstavku 51. člena se na koncu drugega stavka za besedo »izvajalcem« doda besedilo »in za pogodbe, sklenjene v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 4. člena«.
7. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija in sofinancerji izvajajo nadzor nad izvajanjem projekta v skladu s predpisi za nadziranje namenskosti porabe proračunskih sredstev. Če se med izvajanjem projekta ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma porabljena v celoti in neporabljeni del sredstev ni bil razporejen v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, agencija oziroma sofinancer za nenamensko porabljena sredstva oziroma neporabljeni del sredstev zniža obseg financiranja.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se po zaključku izvajanja projekta ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma niso bila porabljena v celoti in neporabljeni del sredstev ni bil razporejen v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, agencija oziroma sofinancer zahtevata vrnitev nenamensko porabljenih sredstev oziroma sredstev, ki niso bila razporejena in porabljena v skladu z veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prejšnjih dveh odstavkov«.
8. člen
Tretji odstavek 59. člena se črta.
9. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2011-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2011
EVA 2011-1647-0006
dr. Peter Venturini l.r.
predsednik Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti