Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Ob-1249/12 , Stran 158
Ob-1249/12
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi: – petega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11, v nadaljevanju: Uredba) za izvajanje – Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za pro­izvajanje in trženje čebelarskih pro­izvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za pro­izvajanje in trženje čebelarskih pro­izvodov (UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29), – Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), – Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske pro­izvode (uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2010, str. 11-12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in – Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih pro­izvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES, objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2012
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2012 znaša do 173.640 eurov. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – EU, v višini do 86.820 eurov, – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – slovenska udeležba, v višini do 86.820 eurov. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov. Aktivnosti za izvajanje sklopa Tehnična pomoč čebelarjem po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2011 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2012. Za začetek aktivnosti se za ta javni razpis šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem razpisu. 2. Vlagatelji 2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so čebelarji, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme 3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega: – čebelji panji in oprema za panje, – zaščitna oprema, – ometalnik, – smukalnik cvetnega prahu, – čistilec za cvetni prah, – mlin za cvetni prah, – sušilnik za cvetni prah, – točila do vključno 8 satov in dodatna oprema za točila, – ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, – cedilna posoda, – črpalka za med, – naprave za utekočinjenje medu, – mešalnik in mešalna palica za kremni med, – refraktometer, – konduktometer, – separator medu, voska, matičnega mlečka, – polnilna naprava za med, – stroj za etiketiranje steklene embalaže, – krožna dozirna miza, – cisterna za homogenizacijo, – vozički za transport, – kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov, – agregat, – posoda za odkrivanje satov, – kuhalnik voščin, – preša, – topilniki voska, – parni uparjalnik za voščine, – posode za vlivanje voska, – kalup za vlivanje satnic, – inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic, – pribor za vzrejo in označevanje matic, – prenosna klimatska naprava, – prikolice ali za čebeljo pašo prirejena prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg, – testni vložki, – drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do največ 100 eurov. 3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2011 in 31. avgustom 2012. 3.1.3 Neupravičeni stroški so – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljene čebelarske opreme; – stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški; – poštnina. 3.1.4 Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa. 3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom 3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom za nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj. Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo. Najvišja možna podpora po upravičencu za ta namen v letu 2012 je največ 1000 eurov na podlagi predloženih dokazil. Nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med se čebelarju začetniku sofinancira samo v enem programskem letu programskega obdobja 2011–2013. 3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup treh novih panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med skupaj, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2011 in 31. avgustom 2012. 3.2.3 Neupravičeni stroški so: – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med; – stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški; – poštnina. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem samo na podlagi ene odobrene vloge. 4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore za sklop Tehnična pomoč čebelarjem: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa; – vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji. 4.3 Za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v CRČ; – vlagatelj mora v CRČ sporočiti podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP; – vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejetju sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del; – o višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti; – prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu. 4.4 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca: – ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov pri čemer najnižji znesek sofinanciranja ni manjši od 300 eurov; – ki čebelari z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov pri čemer najnižji znesek ni manjši od 600 eurov; – ki čebelari z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov pri čemer najnižji znesek ni manjši od 1.200 eurov; – ki čebelari z 101 ali več čebeljimi družinami: 6.000, eurov pri čemer najnižji znesek ni manjši od 1.800 eurov. 4.5 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, Agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge. V primeru, da se je vlagatelj prvič vpisal v CRČ po tem datumu, agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki je bilo sporočeno v CRČ kot zadnje pred oddajo vloge. 4.6 Za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom mora čebelar začetnik izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 let; – vlagatelj mora biti prvič vpisan v register čebelnjakov v predhodnem ali istem letu pred objavo tega javnega razpisa; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa; – vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo glasiti na ime vlagatelja; – prejemnik sredstev mora imeti najpozneje pred oddajo vloge opravljeno najmanj naslednje usposabljanje: – 35 urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga pripravi in izvede Javna svetovalna služba v čebelarstvu in – izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga pripravlja in izvaja Univerza v Ljub­ljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI) ali – če predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije; – prejemnik sredstev se mora zavezati, da bo čebelaril najmanj pet let po prejetju sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Za višjo silo ali izredne okoliščine se štejejo stanja, kot so navedena pri pogojih za sofinanciranje čebelarske opreme; – prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu. Ne glede na določbo iz druge alinee mora biti čebelar začetnik, ki predloži certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, vpisan v register čebelnjakov največ tri leta pred objavo javnega razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom. 5. Vloga 5.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 5.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani ministrstva. 5.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju: spletna stran). 6. Rok in način prijave 6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub­ljana (velja poštni žig) ali vložiti v vložišču Agencije, od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do 31. avgusta 2012. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za sklop Tehnična pomoč čebelarjem pred 31. avgustom 2012, se vloge lahko vlagajo do objave o zaprtju tega javnega razpisa. 6.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. avgustu 2012, se bodo zavrgle. 6.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto, se bodo zavrgle. 6.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2012 ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2012. 7. Obravnava vlog in postopek odobritve Postopek obravnave vlog je določen v VI. poglavju Uredbe. 7.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, do porabe razpoložljivih sredstev za sklop Tehnična pomoč čebelarjem. 7.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih vlog. 7.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. 7.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji. 7.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 7.6 Odpiranje vlog ni javno. 7.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 7.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 7.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. 7.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se s sklepom zavrže. 7.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev. 7.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. 7.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. 7.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije. 7.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden sklop Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec. 7.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca. 7.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. 7.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije. 7.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi pet let po zaključku sklopa Tehnična pomoč čebelarjem. 7.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 7.21 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev na transakcijski račun.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti