Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 430-9/2012-2 Ob-1196/12 , Stran 172
Št. 430-9/2012-2 Ob-1196/12
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), 20. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11), objavlja
javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2012
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2012, so v okviru postavke »1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 27.000 EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev sub­jektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci do pomoči so sub­jekti, ki so registrirani in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju Občine Litija. Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči v enkratnem znesku za obdobje 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni razpis se lahko prijavijo sub­jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju Občine Litija. 4. Potrebna dokumentacija Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal oziroma že opravlja storitve transporta in višino mesečnih stroškov tovornega transporta. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: – odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra, – dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj v kilometrih in številom prevozov letno, – izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport. 5. Način obravnave vlog Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim sub­jektom transporta bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev. Občina Litija ima od posameznega sub­jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev. Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev. 6. Način in rok za dostavo vlog Rok za dostavo vlog je do 30. 4. 2012. Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa vloge pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2012«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz 6. točke tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti