Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu, stran 491.

Na podlagi prvega odstavka 80. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu
1. člen
V Pravilniku o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 14/95, 72/98 in 43/11) se v 2. členu beseda »zdravstvo« nadomesti z besedo »zdravje«.
2. člen
V 3. členu se črta beseda »rednega«, beseda »nadzor« pa se nadomesti z naslednjim besedilom: »upravni nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzor)«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se za besedo »ministrstvo« postavi vejica, beseda »zdravstvo« pa nadomesti z besedo »zdravje«.
V četrtem odstavku se črta beseda »upravnega«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni nadzor se začne z izdajo sklepa o začetku nadzora, v katerem minister določi:
– izvajalca, pri katerem se opravi nadzor;
– člane in predsednika komisije za nadzor;
– rok za izvedbo nadzora;
– namen in predviden obseg nadzora.«.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Minister za vodenje postopka nadzora določi uradno osebo ministrstva, za vsak primer posebej, ki je predsednik komisije iz drugega odstavka tega člena.
Nadzorna dejanja iz 7. člena tega pravilnika opravi tri do petčlanska komisija, ki jo, za vsak primer posebej, imenuje minister. Eden od članov komisije je tajnik komisije, ki za njo opravlja administrativna dela.
Komisija je pri svojem delu neodvisna.
Za člana komisije ne more biti imenovana oseba:
– ki je v zadnjih treh letih z izvajalcem, pri katerem naj se opravi nadzor, poslovno sodelovala;
– ki je o vsebini, ki je predmet nadzora, predhodno odločala v okviru druge institucije;
– za katero so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti.
Član komisije ministrstvu posreduje izjavo, da pri njem ne obstajajo razlogi iz prejšnjega odstavka. Če okoliščine iz prejšnjega odstavka pri članu komisije nastopijo med postopkom opravljanja nadzora, član komisije o tem nemudoma obvesti ministrstvo.«.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo v okviru nadzora preverja zakonitost dela izvajalcev na podlagi predpisov z delovnega področja ministrstva.
Pri opravljanju nadzora komisija opravi naslednja nadzorna dejanja:
– pregled dokumentacije izvajalca, pri katerem se opravi nadzor;
– razgovor z direktorjem oziroma nosilcem zdravstvene dejavnosti izvajalca;
– razgovor s posameznimi zaposlenimi pri izvajalcu ali drugimi osebami, s katerimi izvajalec poslovno sodeluje.
Komisija lahko poleg nadzornih dejanj iz prejšnjega odstavka opravi še:
– razgovor s predlagatelji nadzora;
– ogled in pregled posameznih objektov, prostorov in opreme izvajalca.
Razgovor iz druge in tretje alinee drugega odstavka tega člena in prve alinee prejšnjega odstavka se lahko opravi tudi izven sedeža izvajalca.«.
7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O nadzornih dejanjih iz druge do pete alinee prvega odstavka 7. člena tega pravilnika in ugotovitvah komisije se sestavi zapisnik, ki se posreduje izvajalcu.
Izvajalec morebitne pripombe na zapisnik poda v osmih dneh od prejema zapisnika.
Komisija lahko izvajalca, pri katerem se je opravil nadzor, v zvezi s pripombami iz prejšnjega odstavka, povabi na usklajevalni sestanek.«.
8. člen
V prvem odstavku 10. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Po opravljenih nadzornih dejanjih iz 7. člena tega pravilnika komisija sestavi poročilo o ugotovitvah glede zakonitosti delovanja izvajalca, ki vsebuje zapisnik komisije in predloge za odpravo morebitnih nepravilnosti.«.
Drugi odstavek se črta.
9. člen
Črta se prvi odstavek 11. člena.
10. člen
V 12. členu se črta beseda »upravnem«.
11. člen
V 14. členu se črta beseda »upravnem«.
12. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo pripravi letno poročilo o opravljanju nadzorov, in sicer do 28. februarja za preteklo koledarsko leto, in ga objavi na spletni strani ministrstva.«.
13. člen
Prvi odstavek 16. člena se črta.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Stroški nadzora obsegajo:
– potne stroške komisije;
– dnevnice članom komisije;
– materialne stroške (stroški fotokopiranja oziroma reprodukcije, stroški pretvorbe gradiv iz elektronske oblike v fizično, stroški pretvorbe gradiv iz fizične oblike v elektronsko obliko, stroški poštnine, stroški avdiovizualnih zapisov in nosilcev);
– stroški bruto bruto plač članov, zaposlenih na ministrstvu (preračunano glede na evidenco o opravljenem delu).«.
Prehodna in končna določba
14. člen
Nadzori, za katere je bil sklep o začetku izdan pred dnevom uveljavitve tega pravilnika, se opravijo oziroma dokončajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega pravilnika.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-156/2011/13
Ljubljana, dne 5. januarja 2012
EVA 2011-2711-0076
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti