Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

226. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec, stran 444.

Na podlagi 57., 61.a in tretjega odstavka 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec od leta 1986 do 1990, dopolnjenega leta 2000, za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91, 33/96, 75/04, 38/06) je območje sprememb in dopolnitev predvideno za urejanje s prostorskim izvedbenim aktom. Za območje obravnave je v letu 1998 sledila priprava ureditvenega načrta. Sledile so spremembe in dopolnitve v letih 1999, 2000 in 2003. V letu 2004 je bilo uveljavljeno uradno prečiščeno besedilo. Zadnja sprememba je bila pripravljena v letu 2007. Ureditveno območje se deli na tri sektorje, Sektor I, Sektor II ter Sektor III, ki so namenjeni gradnji poslovnih in proizvodnih prostorov za poslovno, proizvodno in obrtno dejavnost, gostinstvo in trgovino.
(2) Po uveljavitvi ureditvenega načrta je prišlo do potreb investitorjev, ki jim načrtovane ureditve in pogoji za oblikovanje posegov v prostor ne zadoščajo zaradi proizvodnega procesa ali drugih operativnih potreb. Izvedba želenih posegov v prostor ni možna niti na podlagi odstopanj, opredeljenih v 16.a in 16.b členu Odloka o ureditvenem načrtu »obrtno industrijska cona P2/26 Logatec« (Logaške novice, št. 12/04, 1-2/07).
2. člen
(uporabljeni izrazi)
Ureditveni načrt je občinski prostorski izvedbeni načrt, ki je bil sprejet na podlagi ZUNDPP ter kasneje njegove spremembe in dopolnitve na podlagi ZUreP-1 in se šteje za občinski podrobni prostorski načrt po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in se lahko spreminja in dopolnjuje po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje sprememb in dopolnitev je omejeno na spremembe pogojev za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav ter tolerance, v Sektorju I.
4. člen
(skrajšani postopek)
Ker se spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta nanašajo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C) rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni, ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo povzete na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave ureditvenega načrta. Strokovne podlage se dopolnijo z upoštevanjem predpisov, ki so se spremenili od uveljavitve temeljnega odloka ureditvenega načrta, ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora. Poleg zgoraj navedenega, bodo upoštevane spremenjene projektne rešitve za posamezne stavbe in objekte, če niso v nasprotju z javnim interesom in smernicami nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(roki za pripravo prostorskega načrta)
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se pripravi na podlagi tega sklepa, po naslednjih fazah:
– izdelava osnutka prostorskega načrta (7 dni po uveljavitvi sklepa o pripravi);
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (15 dni po izdelavi osnutka);
– javna razgrnitev prostorskega načrta (15 dni), javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu;
– priprava in sprejem stališč do pripomb z javne razgrnitve (7 dni);
– priprava predloga prostorskega načrta (7 dni po sprejemu stališč);
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega načrta (15 dni);
– posredovanje usklajenega predloga prostorskega načrta občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (7 dni po usklajenem predlogu).
7. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana – prostor
– Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – prometna infrastruktura
– Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, Logatec – komunalna infrastruktura
– Slovenske železnice, d. d., Kolodvorska 11, Ljubljana – področje železnic
– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana – energetska infrastruktura
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura
– Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana – druga infrastruktura
– Naklo, d.o.o., Notranjska 14, Logatec – druga infrastruktura.
(2) Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(3) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave prostorskega načrta)
Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta se financira iz proračuna Občine Logatec.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-4/2011-1
Logatec, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti