Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 1811-11-0508 Ob-1275/12 , Stran 160
Št. 1811-11-0508 Ob-1275/12
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) ter Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet tega razpisa je sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NVO), ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustanova) in negospodarske javne službe v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NJS). Ministrstvo želi s tem razpisom spodbuditi sodelovanje in povezovanje med izvajalci mednarodne humanitarne pomoči v Republiki Sloveniji tudi pri izvajanju aktivnosti v tujini. Sofinancirani bodo projekti namenjeni izboljšanju položaja otrok v postkonfliktnih in postkriznih situacijah, ki bodo vključevali programe s področja psihosocialne pomoči, zdravstvene oskrbe, pomoči na zdravstvenem področju, zagotavljanja (obroka) hrane, vode, izobraževanja, vključno z ozaveščanjem in izobraževanjem o pravicah otrok. Otroci predstavljajo najbolj ranljivo skupino, ki je v kriznih situacijah še posebej izpostavljena. Republika Slovenija v okviru zunanje politike namenja posebno pozornost in skrb otrokom ter pri tem podpira programe in aktivnosti namenjene pomoči, krepitvi in izboljšanju položaja otrok, še zlasti tistih, prizadetih v kriznih situacijah (mdr. konfliktne situacije, oboroženi spopadi, naravne nesreče). V zadnjih letih so bili tudi s podporo sredstev mednarodne razvojne in humanitarne pomoči Republike Slovenije izvedeni nekateri projekti slovenskih nevladnih organizacij namenjeni v pomoč otrokom, izboljšanju njihovega počutja, statusa in razmer v katerih so se znašli. Dopolnitev in nadgradnja izvedenih aktivnosti prispeva k dolgoročnejšemu izboljšanju položaja otrok v prizadetih okoljih ter njihovi uspešni integraciji v družbo in skupnost v kateri odraščajo in živijo. Sredstva mednarodne razvojne in humanitarne pomoči Republike Slovenije so, skladno z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06, v nadaljevanju: ZMRS) in Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju (v nadaljevanju: Resolucija), v večji meri usmerjena na prioritetne geografske regije – Zahodni Balkan, Vzhodna Evropa, Kavkaz in Srednja Azija, Afrika. Namen humanitarne dejavnosti je reševanje življenj, zmanjševanje trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva v kriznih razmerah, zato humanitarne aktivnosti ne sledijo le usmeritvam resolucije. Poleg tega se želi s tem razpisom spodbujati tudi sodelovanje in aktivnosti slovenskih izvajalcev, zlasti aktivnih na humanitarnem področju, z drugimi regijami, s katerimi je Slovenija vzpostavila določene vezi sodelovanja. Izvajalci, ki želijo kandidirati na tem razpisu naj prijavijo projekte, ki se izvajajo na področjih, navedenih v okviru posameznih sklopov (navedeni v podpoglavju 3. Okvirna višina razpisanih sredstev in natančneje v poglavju II. Cilji in predmet razpisa) ter naj vključujejo vidik spola in zagotavljajo uravnoteženo udeležbo deklic in dečkov. Prednost pri izboru bodo imeli projekti, ki predstavljajo nadaljevanje oziroma dopolnitev že izvedenih projektov in aktivnosti slovenskih izvajalcev v posameznih državah/regijah. Posamezna NVO, Ustanova in NJS lahko prijavi več kot en projekt. Za vsak projekt se pripravi ločena prijava. V pogodbi o sofinanciranju se ministrstvo in izvajalec lahko dogovorita, da bo projekt razdeljen v več smiselno zaključenih celot v obdobju izvajanja projekta, in določita pogoje za fazno sofinanciranje. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli prekliče. 3. Okvirna višina razpisanih sredstev Ministrstvo bo za sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012 namenilo do 190.000 EUR, in sicer po regionalnih sklopih: Sklop A: Zahodni Balkan v skupni višini do 44.000 EUR Sklop B: Vzhodna Evropa in Kavkaz v skupni višini do 56.000 EUR Sklop C: Afrika v skupni višini do 50.000 EUR Sklop D: ostale države/regije do 40.000 EUR (Haiti v višini do 20.000 EUR; Šrilanka do 10.000 EUR; Nepal do 10.000 EUR). Projekti, ki se financirajo na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini do 80% vrednosti projekta. Preostalih najmanj 20% finančnih sredstev za izvedbo mora izvajalec zagotoviti iz lastnih virov ter ob prijavi o tem predložiti ustrezno izjavo. Izvajalec lahko na razpis prijavi projekte, ki bodo potekali v letu 2012 in bodo zaključeni do 15. oktobra 2012. 4. Pogoji za prijavo Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: – NVO, registrirane v Republiki Sloveniji. Za NVO se za potrebe tega razpisa šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. Na razpis se lahko prijavijo: – NVO; ustanovljene na podlagi Zakona o društvih – UPB2 (Uradni list RS, št. 64/11, v nadaljevanju: ZDru-1), Zakona o ustanovah – UPB1 (Uradni list RS, št. 70/05, v nadaljevanju: ZU) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, v nadaljevanju: ZZ) (samo zasebni zavodi), humanitarne organizacije, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 28/03, v nadaljevanju: ZHO), ter verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. – Ustanove; ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. – NJS; za potrebe tega razpisa se za dejavnost javne službe na področju negospodarskega sektorja štejejo dejavnosti, ki se opravljajo z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država ali lokalna skupnost. Cilj opravljanja negospodarske javne službe je zagotavljanje primernega, kakovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji dostopnega blaga in storitev. Negospodarska javna služba se opravlja kot nepridobitna dejavnost. Možne organizacijske oblike NJS so: javni zavodi, gospodarske družbe, ki so v večinski lasti države, če gre za oblike statusnega partnerstva v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je podeljena koncesija, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki jim je podeljena koncesija. Izvajalci, ki se bodo prijavljali na razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja oziroma mednarodne humanitarne pomoči (op. prednost pri tem razpisu bodo imeli izvajalci, ki kontinuirano izvajajo slednjo) ter imeti ustrezne izkušnje in reference izvedenih projektov, (so)financiranih na podlagi predhodnih javnih razpisov ministrstev v Republiki Sloveniji, javnih razpisov Evropske komisije oziroma razpisov drugih donatorjev. Navedeno izvajalec izkazuje z vsaj dvema projektoma z omenjenega področja, (so)financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih 5 letih. Izkušnje z delovanjem na področju mednarodnega razvojnega in humanitarnega (so)delovanja lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, pri čemer mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj 4 razvojnih ali humanitarnih projektov v zadnjih 5 letih. Ker mora vlagatelj za izvedbo projekta zagotoviti vsaj 20% lastnih sredstev, mora izpolnjevati pogoj, da je imel v letu 2010 ali 2011 vsaj 20.000 EUR prihodka iz naslova pridobljenih donacij. 5. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: Kvaliteta predloga (do 77 točk) Trajnost rezultatov projekta (do 35 točk) Finančna konstrukcija projekta (do 30 točk) Reference (do 13 točk). Projekti bodo izbrani po posameznih sklopih. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v posameznem razpisanem sklopu na podlagi meril iz predhodnega odstavka tega razpisa dobili največ točk. V primeru, da noben projekt v posameznem sklopu ne doseže vsaj 60 odstotkov točk, se sofinancirajo projekti drugega sklopa, ki ta prag dosegajo. Kolikor po zaključku ocenjevanja prispelih projektnih predlogov v posameznem sklopu ostane določen del sredstev nerazporejenih, se lahko ministrstvo odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa in znotraj drugega(ih) sklopov omogočiti izvedbo večjega števila projektov, kot navedeno v tem razpisu. Dodatni projekti se bodo izbirali na podlagi doseženega števila točk v posameznem sklopu. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od prejema popolnih vlog. Rok za oddajo vlog je 24. februar 2012. Pisne vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig 24. 2. 2012). Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki je žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika vlagatelja oziroma od njega pooblaščene osebe (lastnoročen podpis ali certificiran elektronski podpis), in v dveh kopijah, ki ustrezata originalu, en dodaten izvod originalne vloge s prilogami pa v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu. Priloge k originalnemu izvodu so lahko predložene kot kopije, ki morajo ustrezati originalu. Vloge in priloge naj ne bodo vezane s spiralo. Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora izkazovati popoln naslov vlagatelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012«, kot je razvidno iz obrazca št. 8 razpisne dokumentacije. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 28. februarja 2012, ob 13. uri, v prostorih ministrstva, na naslovu: Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana. Vloge odpira in ocenjuje strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Zavržejo se vloge: – tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 4. točki besedila razpisa; – ki niso vložene v roku in na način, kot je določen v 6. točki besedila razpisa; – ki ne vsebujejo vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, ter niso dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Vloge, ki prispejo prepozno, se neodprte vrnejo pošiljatelju. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, vlagatelje pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne daljšega od 15 dni. Zavrnejo se vloge: – s pomanjkljivo projektno dokumentacijo; – ki ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji; – ki jih strokovna komisija ni ocenila z zadostnim številom točk. O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve, na podlagi predloga strokovne komisije. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: izvajalci, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od prispetja popolnih vlog. 9. Sklenitev pogodb Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na tem razpisu, sklene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti iz naslova predmeta tega razpisa. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Minister za zunanje zadeve o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi se odloči s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem. Izid razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh ministrstva, na katerih je objavljena ta razpisna dokumentacija. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/, pod razdelkom »javni razpisi«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na e-naslovu: razvoj.mzz@gov.si oziroma tel. 01/478-21-71. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti